SmålandsIdrottens SDF-konferens
16 nov:
Fredag kväll och lördagen arrangerade SmålandsIdrotten en konferens med ett antal SDF i distriktet, bl.a. var vi/friidrotten närvarande med Markus Andersson och Ingela Nilsson, där information varvades med gruppdiskussioner och dialog.

Fredagen inleddes med en föreläsning av Anders Wahlström från Riksidrottsförbundet / SISU kring målsättningen "Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta hela livet". Att många barn / ungdomar börjar idrotta, men de flesta slutar innan de kommit upp till seniornivå, det är ett problem som funnits ända sen idrotten började med barn/ungdomsverksamhet. Orsaken får sägas vara idrottens inbyggda strävan efter resultat & prestationer mot elitnivå, vilket kräver mer och mer träning, och detta passar helt enkelt inte ihop med krav från skola, arbetsliv och annat i livet för flertalet av ungdomar och vuxna. Många skulle dock kunna tänka sig att fortsätta idrotta, men då på en lägre bredd / motionsnivå, men idrottsföreningar erbjuder sällan den möjligheten. Här finns en stor potential för idrotten att växa!

Detta är som sagt ett gammalt problem, som fortfarande inte "lösts", men när det gäller värderingar har idrotten i alla fall kommit ganska långt. Många aktiva, tränare och ledare är positivt inställda till träning på bredd / motionsnivå. På andra plan har idrotten däremot inte kommit lika långt: tävlingsregler, strukturer och belöningssystem är fortfarande i stor utsträckning inriktade på rangordning och prestation, och passar inte så bra för de som idrottar mer för skojs skull. Dessutom har det gått neråt i åldrarna.

Man kan ha med sig att idrotten en gång i tiden startades av vuxna män för män. Det är ett arv vi har med oss i idrottens grundstrukturer, även om idrott senare blivit något som även kvinnor kan ägna sig åt, därefter ungdomar, och barn. När ändringar föreslås av t.ex. tävlingsregler för att rikta om idrotten mot mer roligt/hälsa/bredd möter man dock ofta på motstånd, "ska du förstöra vår idrott" säger förespråkarna för att behålla idrotten som den är och alltid har varit.

Kanske kan man undvika denna krock om man är tydlig med att idrotten inte ska ändras från strävan efter bättre resultat och rangordning till enbart bredd/motion. Distriktsmästare ska fortfarande utses, elit ska tränas fram, rekord slås, osv, men som komplement till detta ska idrotten även ha bredd / motionsverksamhet där fokus kan ligga på glädje, gemenskap, hälsa, m.m. snarare än resultat, och detta behöver också få plats inom idrottens ordinarie verksamhet.

Detta framkommer i bilden ovan där triangeln med framvaskning av elit inte är bortplockad utan finns kvar inom den tänkta rektangeln, men idrotten erbjuder nu även verksamhet för bredd/motion.

Fredagskvällen avslutades med en presentation av SmålandsIdrottens ekonomi, detta fortsatte sen på lördagsmorgonen och då även en genomgång av SDF-bidraget som komme få ett nytt upplägg, till stor del för att synkroniseras inom Region Syd (Småland, Blekinge, Skåne och Halland). Hälften av bidragspengarna kommer gå till ett årligt Verksamhetsstöd, som baseras på SDF:ets antal föreningar (20%), föreningarnas LOK-stöd (40%) och Studietimmar (40%), och den andra halvan blir ett jämförelsevis mer osäkert och varierande Utvecklingsstöd där SmålandsIdrotten kommer ha en dialog med varje SDF och stödets storlek baseras på SDF:ets planerade verksamhet inom de tre första utvecklingsområdena i punktlistan nedan. Exakt hur dialogerna ska gå till är inte klart. 2016 blir ett mellanår, och en omställningsgaranti finns på att man minst kommer få 75 / 50 / 25% av 2015 års stöd 2016 / 2017 / 2018.

För vår/friidrottens del har vi 2015 fått 155 tusen i SDF-bidrag och kommer 2016 sannolikt inte nå över garantinivån 75% utan få dessa 116 tusen. Verksamhetsstödet från 2017 kommer inte nå upp i 50% för oss utan ca: 42% / 65 tusen, vilket kan förklaras av att vi fram tills nu varit gynnade av att SDF-bidraget delvis baserats på faktorerna lönekostnader och lägerverksamhet som gett oss mer än andra SDF. Även med Utvecklingsstödet som tillkommer får vi nog vara beredda på mindre pengar totalt, men för att minskningen inte ska bli allt för stor är det extra viktigt för oss att bedriva och redovisa verksamhet inom de tre utvecklingsområdena.

En stor del av lördagen ägnades sen åt de fyra strategiska utvecklingsområden som SmålandsIdrotten har med i sin Verksamhetsinriktning 2016-2017, där alltså de tre första ingår i SDF-bidragets Utvecklingsstödsdel:

  • Livslångt idrottande (barn o ungdom, vuxna o äldre, folkhälsa)
  • Idrottens värdegrund (jämställdhet, mångfald/integration, m.m.)
  • Idrott i förening (ledar- och organisationsutveckling)
  • Idrotten gör Sverige Starkare (idrottspolitik, samhällsnytta)

Martin Funk presenterade de två första, Mikael Fagerström den tredje och Christina Ericsson den sista. De tog upp vad SmålandsIdrotten jobbar med i dagsläget och har tänkt göra framöver, och efter varje presentation hölls gruppdiskussioner där vi fick bidra med åsikter och tankar vad som bör prioriteras. Detta kommer sammanställas till en definitiv version som beslutas inom kort.

Innan dagen avslutades presenterades även lite kort annan verksamhet vid sidan om utvecklingsområdena ovan, dels nya satsningar inom samarbetet med Sparbanksstiftelsen, som bl.a. gett Träningsläger för styrelsen tidigare, dels nya projekt som SmålandsIdrotten håller på med, t.ex. Energismart förening, Rökfri anläggningar, Tänk om (langning/alkohol) och Doping (vaccinera klubben).