Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

TILLBAKA

STYRELSEMÖTE 2004-01-25

Plats: Scandic Hotell Elmia, Jönköping

Närvarande: Sven-Bertil Ritheim (SB), Hans Fagher (HF), Arne Olsson (AO), Henrik Björkholm (HB), Jan Svensson (JS), styrelsen samt speciellt inbjudna: Herbert Jobäcker (HJ) och Ove Davidsson (OA).

Anmält förhinder: AnnLis Hellsten (AL) och Carl-Gustav Nilsson (CG).

§ 1                    Mötets öppnande och godkännande av dagordningen

SB öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Dagordningen godkändes. Man noterade att AL inte kunde närvara p.g.a. sjukdom samt att CG hade andra uppdrag som hindrade hans närvaro.

§ 2                    Protokolljustering

Föregående protokolls justeringar hänskjöts till nästa möte eftersom sekreteraren ej närvarade. Till mötets sekreterare valdes HB.

§3                     Skrivelser

1)    Skrivelse från SFIF:s valberedning ank. 2003-11-18. Information om att alla sittande styrelsemedlemmar söker nytt mandat på kommande årsmöte.

2)    Remiss från Lotta Borgh, generalsekreterare SFIF, om förbundsmöte vartannat år. Mötet beslutade att stödja den motion som motsätter sig remissen från Lotta Borgh.

3)    Inbjudan till ”Våga ta för dig”, ungdomsforum i samband med SFIF:s årsmöte. Två ungdomar ska väljas ut från distriktet, helst en kille och en tjej. Mötet beslutade att  delegera till Fredrik Ahlström som lägger fram ett förslag till styrelsen.

4)    Skrivelse från SFIF angående fortsatt samarbete med McDonald’s och HappyMile.

5)    Protokoll från Smålandsidrottens styrelsesammanträde 5/2 2003.

6)    Information från Smålandsidrotten, ank. 24/11 2003, beträffande valen vid Smålandsidrottens årsmöte i april 2004. Sittande styrelsemedlemmar accepterar omval. Mötet beslutade att föreslå SB som kandidat till en ledarmötespost. HJ anmäler detta.

7)    Information från Smålandsidrotten, ank. 3/12 2003, angående ansökan om SDF-bidrag 2004.

8)    Information från Smålandsidrotten, ank. 3/12 2003, angående regionala idrottsgymnasier och interkommunala ersättningar.

9)    ”Aktuellt från Smålandsidrotten” nr.7 2003. Startskottet för projektet ”Handslaget”, där 1 miljard ska delas ut under fyra år. Ytterligare information kommer i fortsättningen finnas på nätet, www.smalandsidrotten.f.se. Mötet beslutade att gå ut med information till föreningarna för att uppmärksamma den information som finns om ”Handslaget”. HJ vidarebefordrar i fortsättningen information från nätet till AO, Margareta Holm, Tommy Ursby m.fl..

10)   Anmälan till Götalandsregionens serier har tagits emot och skickats ut till föreningar, meddelar HJ.

11)   Inbjudan till IK Sisus 40-års jubileum. SB meddelade att representant från Smålands FIF uteblev men att Sisu senare kontaktades. Rutiner för representation ses över och en bättre kommunikation i frågan eftersträvas.

§ 4                    Inbjudningar

HJ meddelade att Stensjöns IF firar 40 år 12 februari. SB representerar förbundet här.

§ 5                    Rapporter

SB rapporterade från SDF-konferensen 28-30 november i Helsingfors. Konferensen var givande. Bl.a. lyftes frågan om Bingolottos hotade existens. Inramningen trevlig och särskilt uppskattat var studiebesöket i Hartwall Areena och dess koncept. Entreprenörsandan var ett bestående intryck.

§ 6                    Tävlingskommittén

Rapporter från genomförda inomhus-DM:

IVDM 17/1, Kolgårdsarenan Jönköping (SB kontrollant)

-          Bra tävling med positiv stämning. Dock dåligt deltagande från södra delen av distriktet. Ett svenskt rekord noterades av Eskil Svensson i längdhopp.

IDM, IJDM & IUDM 17,15&14 i mångkamp 6/1, Tipshallen Växjö (AO Kontrollant)

-          Det noterades att anmälningsavgiften var fel i inbjudan. Detta rättades dock till. Bra arrangemang. Tävlingen fungerade bra trots att mångkampen samkördes med enskilda grenar. Få deltagare bland 19-åringar, ensamma deltagare fick ej DM-tecken. Mångkampen hade ändå samlat många deltagare från övriga Sverige.

Det konstaterades att CG var kontrollant på DM-tävlingarna 5/1 och att han får återkomma med en rapport från dessa.

Planering av kontrollanter till kommande DM:

Datum             DM                               Plats                       Kontrollant

31/1-1/2          Stora DM                    Karlskrona            CG

31/1                 Mini-DM                     Jönköping             SB

7/2                   IUDM 15,14,13,12      Växjö                      CG

                        stav, tresteg, 800m

28/2                 IUDM 15,14&13         Växjö                      AO

24/4                 DM, JDM, UDM &        ?                           ?

                        VDM i terräng                    

HJ meddelade att det saknas arrangörer till många klubblags-DM och andra DM-tävlingar. CG jobbar vidare med att skaffa arrangörer till dessa. Kontrollanter utses härefter.

Anmälningsavgifter för DM

-          Åldersklasser justeras till nu gällande och avgiften för 17 & äldre höjs från 40kr till 50kr. I övrigt kvarstår avgifterna som de varit tidigare.

§ 7                    Ungdomskommittén

HB meddelade att närmast förestående är GM i Karlskrona 13-14/3. Hit gäller som vanligt att de åtta främsta i smålandsstatistiken, i respektive gren, kvalificerat sig. Max 4 grenar per person och 2 grenar per dag. Resor ordnas regionvis. PM utgår inom en snar framtid.

Hur det distriktvisa ungdomsarbetet kan utvecklas är en fråga som kommer att utvärderas.

§ 8                    Utbildningskommittén

Under 2003 avslutades ca. 3000 studietimmar. I övrigt är ekonomin god.

Genomförda utbildningar hösten 2003

Datum             Kurs                                                                      Plats

031010/12       Utbildarutbildning 14-17 år                               Bosön

031011            Funtionärskurs, steg 2                                       Jönköping

031018/19       Ungdomstränarutbildning 10-14 år, del 2        Växjö

031025            Barnledarutbildning 7-10 år                               Reftele

031107/08       Ledardagar                                                           Ronneby

031115            Funktionärskurs, steg 2                                     Villstad

040103/04       Ungdomstränarkurs 14-17 år, del 1                  Karlskrona

Planerade utbildningar för 2004:

Datum             Kurs                                                                      Plats

040320/21       Ungdomstränarkurs 14-17 år, del 2                  Växjö

040403/04       Ungdomstränarkurs 14-17 år, del 1                  Jönköping

040424            Barnledarutbildning 7-10 år                               Kalmar

041016/17       Ungdomstränarutbildning 10-14 år, del 1        Jönköping

För ledardagarna i Vrigstad föreslog mötet C-A Hageskog som föreläsare.

§ 9                    Veterankommittén

I AL:s frånvaro meddelade HJ att man i kommittén diskuterade att tillsätta en ny ordförande.

§ 10                 Anläggningskommittén

HF förklarade att det ekonomiska läget i många kommuner ger anläggningsfrågor låg prioritet. I de fall det kan vara aktuellt är en dialog mellan klubbarna, kommun och förbundet ytterst nödvändig för att få loss pengar.

§ 11                 Finanskommittén

SB klargjorde att verksamhetsåret för 2003 var 15 månader, vilket ökat utgifterna.

En idrottsfond ska upprättas vars innehåll ska ges till lovande ungdomar i Småland.

Det påbörjade arbetet med ambassadörskapet bearbetas.

Vidare har SB kontaktat företag runt om i Småland för vidare samarbete. Underlaget är klart till årsmötet och presenteras då.

§ 12                 Ekonomiförvaltning

HF meddelade att startavgifter från GM inomhus 2003 subventioneras till deltagande föreningar. Denna kostnad kvittas mot det resebidrag Smålands FIF fick för Folksammästerskapet samma år. Mellanskillnaden blir en kostnad på ca. 7.000:- för förbundet. Mötet diskuterade lösningen och fann att ett avsteg hade gjorts mot tidigare beslut men accepterade det efter rådande omständigheter. Beslut togs om att fakturor i fortsättningen skall komma ut under innevarande kalenderår.

HF meddelade att sanktionsavgiften till Smålands FIF är max ett basbelopp, 38.600:-, per tävling och att återbetalning ska ske till Kalmar SK för Drottning Margareta-loppet 2003.

HF meddelade att 2003 års deklaration är godkänd.

Föreningar som inte har betalat årsavgifter får ett krav inför årsmötet.

Förlusten för 2003 uppgår till 98.700:-, varav 92.600:- är kostnader för FC för de tre ”extra” månaderna på verksamhetsåret. Den egentliga förlusten kan därför sägas vara 6.100:-.

För att öka intäkterna på årsavgiften diskuterades vid förra mötet att höja årsavgiften. Två förslag lades fram vid mötet och med dessa som underlag tar HF fram två omarbetade förslag till årsmötet.

§ 13                 Barnombud

JS rapporterade att diskussioner på vissa håll i distriktet talade om att skippa DM för 11 år och yngre och istället införa regionala mästerskap, som LM. JS tar fram ett förslag till nästa möte för diskussion 

§ 14                 Kanslipersonal

HJ redovisade en beställarbarometer för ”Smålandsbästa 2003”.

Årsberättelsen lämnas till tryckeri 16 februari. Material måste vara inne senast 10 februari.

§ 15                 Övriga frågor

Årets kastarflicka 2003. Mötet beslutade att priset ska gå till Mikaela Wieslander för JSM guld (47,88) och en femteplats i Finnkampen (48,87), detta trots stora skadeproblem tidigare.

SDF-plaketter för förtjänstfulla insatser för friidrotten i Småland ska delas ut på årsmötet. Mötet beslutade att Jonas Mellblom, Stefan Carlsson, Kristian Pettersson och Nicklas Wiberg ska tilldelas SDF-plaketten. Nicklas Wiberg har tilldelats ett stipendium för JEM-guldet, beloppet är redan utbetalat men en symbolisk check ska överlämnas vid årsmötet.

§ 16                 Nästa möte

Nästa möte blir innan årsmötet, 5/3 2004 kl.17.30 på Scandic Hotell vid Samarkand, Växjö.

§ 17                 Mötets avslutning

SB avslutade mötet.

 

Vid protokollet:                                        Justeras:

 

……………………………………            …………………………………

Henrik Björkholm                                    Sven-Bertil Ritheim