Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

TILLBAKA

STYRELSEMÖTE 2004-03-05

Plats: Hotel Teaterparken, Växjö

Närvarande: Sven-Bertil Ritheim, Hans Fagher, Arne Olsson, Jan Svensson, Herbert Jobäcker, Tommy Ursby, Thomas Borglin, Stefan Carlsson, Fredrik Ahlström samt undertecknad.

§ 1 Mötet öppnas

Ordf. Sven-Bertil Ritheim hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Protokollsjustering

Föregående mötes protokoll justerades i sekr. Henrik Björkholm frånvaro.

§ 3 Ankomna skrivelser

AnnLis Hellsten, Oskarshamn har skrivit ett brev till styrelsen och återtagit sin avsägelse från veterankommittén. Hon har tänkt om och ställer upp som ordf. i denna kommitté på nytt. Dock hoppar hon av styrelsen.

Herbert hade fått en del skrivelser. De flesta hade han skickat ut innan mötet. Från Sv. FIF har sänts ut kopior på de motioner som inkommit till Sv. FIF:s styrelse för att tagas upp vid SF-mötet den 26-28 mars i Karlstad.

En skrivelse från "Svenskan" som berättar att man funderar på att upphöra med de tryckta Sverigebästa-listorna. I stället skall dessa knappas in på hemsidan. Mötet var enigt om att vi även i fortsättningen måste ha kvar Sverigebästa-listorna i tryckt form.

Inbjudan från Smålands IF till DF-möte i Jönköping den 17 april. Smålands FIF har där 3 röster. Mötet beslutade att ombuden skall utses efter årsmötet, vid det konstituerande mötet på lördagen. Vidare delades "Aktuellt" nr 1 från Smålands IF ut.

Götalandsregionens serieindelning hade kommit ut. Smålandsföreningarna har också anmält flera lag dit.

Gösta Eklöf har sänt ett tack-kort till förbundet med anledning av ordf. Sven-Bertil hade uppvaktat honom, under hans sjukdomstid, med en blomma. Han hade blivit mycket glad och tacksam över denna gest.

§ 4 Inbjudningar

En inbjudan har kommit till IK Hakarpspojkarnas 75-årsjubileum den 13 mars. Förbundet skall representeras genom Sven-Bertil.

§ 5 Rapporter

Vid Stensjöns IF:s 70-årsjubileum har Sven-Bertil Ritheim uppvaktat med en glaspjäs.

§ 6 Tävlingskommittén

I Carl-Gustaf Nilssons frånvaro delade Herbert Jobäcker ut DM-programmet för 2004.

Från och med i år har Folksam dragit sig ur som sponsor för Götalandsmästerskapen för 13-14 år utomhus. Någon ny sponsor är inte klar.

Rapporter från DM-tävlingar:

31/1, vid IUDM 12 och Mini-DM var Sven-Bertil kontrollant. Tävlingarna gick i Kålgårdsarenan i Jönköping-Huskvarna. Man hade hela 448 starter. Ett intermesso var att Elin Nilsson, Södra Vi var anmäld i Flickor 11 men tävlar i Flickor 12. Tävlingarna hade en hög standard och det var mycket bra tävlingar och bra arrangemang.

Den 28/2 var Arne Olsson kontrollant i Växjö vid IUDM för 15/14/13 år. Arrangemangen var bra med flera erfarna funktionärer. Antalet starter på detta DM hade ökat med 50 sedan i fjol.

Kontrollanter vid kommande DM-tävlingar utsågs enligt följande:

24/4, Terräng-DM i Högby (Bödasand). Tommy Ursby utsågs.
15/5, DM dag 1 i Skruv. Arne Olsson utsågs.
5/6, DM och UDM 17/15/13 i Växjö. Arne Olssons utsågs.
12/6, UDM 13/12 och Mini-DM i Tranås. Jan Svensson utsågs.
13/6, DM och VDM 10000m i Oskarshamn. Kettie Gustavsson utsågs.
19-20/6, JDM 19 och UDM 17/15 i Villstad. Thomas Borglin utsågs.
23/6, DM dag 2 i Jönköping. Sven-Bertil Ritheim utsågs.

Till DM och UDM för klubblag är hela 13 manliga lag anmälda.

19-20 juni Stora VDM. Arrangör troligen Eksjö ? Ingen kontrollant utsedd.

§ 7 Ungdomskommittén

Henrik Björkholm var ej närvarande, så vi fick ingen rapport.

§ 8 Utbildningskommittén

Arne Olsson rapporterade att ekonomin är god. Utbildningen för 2003 är redovisad i verksamhetsberättelsen.

Arne påminde om arrangörskursen i Vrigstad den 26-27 mars. Dit kommer Per Crona från Göteborg.

Vrigstad är ju också platsen för ledardagarna den 12-13 november. Föreläsare där blir Carl-Axel Hageskog, nyutnämnd professor.

Enligt Sisus redovisning så har antalet studietimmar ökat fantastiskt mycket. 1992 var antalet 200 timmar, att jämföra med 2003 där timmarna uppgick till 4389 !! REKORD!! I jämförelse med 2001 år årets, ca 1000 timmar bättre.

Övriga planerade kurser 2004:

040103-04 Ungdomstränarutbildning 14-17 år del 1 i Karlskrona. Denna kurs är alltså genomförd med 16 deltagare varav 11 Smålänningar och 1 från Halland.
040305-06 Interna planeringsdagar i Villstad.
040326-27 Arrangörskurs med Per Crona, Göteborg i Vrigstad.
040320-21 Ungdomstränarutbildning 14-17 år del 2 sprint/häck i Växjö.
040320-21 Ungdomstränarutbildning 14-17 år medel/lång i Växjö.
040403-04 Ungdomstränarutbildning 14-17 år del 1 i Jönköping.
April Eltidskurs i Jönköping.
040713-16 Sommarläger 13-17 år i Högby.
041016-17 Ungdomstränarutbildning 10-14 år del 1 i Jönköping.
041112-13 Ledarkonferens i Vrigstad med C-A Hageskog.

§ 9a Veterankommittén

AnnLis var ej närvarande så det blev ingen rapport.

§ 9b FC - Fredrik Ahlström

Fredrik redogjorde mycket bra angående "Svenskans" brev om "Handslaget". Regeringen har bestämt att 1 miljard kronor skall gå till idrotten i Sverige. Dett skall ske under 4 år. Detta innebär att Svenska Friidrottsförbundet har fått uppdraget att fördela 1,2 miljoner kronor till landets föreningar, under detta året. Varje enskild förening kan söka dessa pengar. Man skall sända ansökan via Sv FIF, som sedan sänder denna vidare till respektive distriktsförbund, för vår del Smålands Idrottsförbund. En förening i Småland har redan fått 75000,-. Riksidrottsförbundet utanordnar pengarna direkt till föreningen. Det är meningen att föreningar skall sända fler deltagare på läger och kurser, som FC anordnar. Kursavgiften som FC tar ut från en förening med exempelvis 3 deltagare blir 3x1575 = 4725,-. Föreningen betalar till FC först sedan man fått bidraget från RF. Detta bidrag blir 3x1500 = 4500,-. Det innebär att föreningens nettokostnad endast blir 225,-, dvs 75,-/deltagare.

Ett exempel om förening anmäler endast 2 deltagare blir avgiften till FC 3150,-. Bidraget från RF blir 2x1000 = 2000,-. Nettokostnaden i detta fallet blir 1150,- eller 575,-/deltagare. Ju fler deltagare man anmäler till en kurs, desto mer får man tillbaka i bidrag. Dessa bidrag man får i samband med kurser och läger behöver inte föreningarna ansöka om. De redovisas direkt efter det kursen genomförts.

Sök pengar till Er verksamhet.

§ 10 Anläggningskommittén

Hans Fagher redogjorde för anläggningarna och deras situation i Småland. Många anläggningar behöver underhållas men kommunerna har ont om pengar.

§ 11 Finanskommittén

Sven-Bertil Ritheim håller på att bilda en stipendiefond för ungdomar. Han hade en halvfärdig målning med som han visade. Flera företag har kontaktats för sponsring. Förhoppning är att stipendiefonden skall växa till 50000,- innan året är slut.

§ 12 Ekonomiförvaltning (Budgetgenomgång)

Hans Fagher rapporterade att självdeklarationen är klar och insänd. Vidare berättade han att resterande krav har inkommit från Blekinge.

Hans gick igenom bokslutet får 2003 och även budgeten för 2004. Hans påpekade att vi måste höjda intäkterna med 32000,- 2004. För att detta skall lyckas måste vi höja årsavgiften som föreningarna betalar. Nuvarande avgift 600,- bör höjas till 800,-. Dessutom måste alla som anlitar FC betala 2000,- per år. Beslöts att föreslå till årsmötet att höja årsavgiften.

§ 13 Barnombud

Jan Svensson svarar för denna kommitté. Han tycker att avstånden är stora i Småland. En 10-åring skall inte behöva åka så långt för att tävla. Han föreslog att denna grupp ungdomar skall tävla i Länsmästerskap istället för DM. Herbert Jobäcker tyckte också att övergå till LM vore bättre för 10-11 åringarna. Mötet föreslog att Jan skall komma in med ett förslag till styrelsen angående denna idé.

§ 14 Kansliet

Herbert Jobäcker tog upp kostnaden för kalendern. Diskuterades om att höja anmälningsavgifterna för 17år och äldre med 10,-.

§ 15 Hemsidan på internet - Stefan Carlsson

Stefan började på problem. Han tyckte att hemsidan började bli för liten. Man diskuterade att köpa ett nytt och större program. Sven-Bertil föreslog att man bildar en mediagrupp och jobbar på ett nytt förslag. Hans Fagher hade förslag på att anlita någon expert på hemmaplan. Mötet valde S-B:s idé att bilda en grupp. Mediagruppen skall bestå av: Fredrik Ahlström, FC, Stefan Carlsson och Jan Svensson.

§ 16a Övriga frågor

Praktiska frågor angående årsmötet diskuterades.

§ 16b SFIF:s motioner

Mötet gick igenom de till SFIF inkomna motionerna inför årsstämman. Sju motioner hade inkommit. Mötet behandlade dessa. I samtliga utom motion 6 gick mötet på förbundets förslag. Motion nr 6: Mötet röstade för motionärens förslag.

§ 17 Konstituerande mötet

Inga kommentarer här.

§ 18 Valberedningen

Thomas Borglin gick igenom de föreslagna delegaterna.

§ 19 Mötets avslutning

Ordf. Sven-Bertil Ritheim tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Klockan hade hunnit bli 23.00.

 

Vid protokollet, dag som ovan

 

Ove Davidsson
mötessekreterare