Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

TILLBAKA

STYRELSEMÖTE 2004-05-18

Plats: Vrigstad Värdshus

Närvarande: Sven-Bertil Ritheim (SB), Hans Fagher (HF), Arne Olsson (AO), Carl-Gustav Nilsson (CG), Henrik Björkholm (HB), Jan Svensson (JS), Zanne Bogeman (ZB), styrelsen samt speciellt inbjudna: Herbert Jobäcker (HJ) och Tommy Ursby (TU).

§ 1                    Mötets öppnande och godkännande av dagordningen

SB öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Dagordningen godkändes.

§ 2                    Protokolljustering

Protokoll från tidigare möten ansågs justerade. Undertecknandet sker vid nästkommande möte.

§3                     Skrivelser

·         Skrivelse från SFIF, beställning av adresskalender/Sverigebästa 2002 & 2003. Beställning togs upp av HF.

·         Skrivelse från SFIF, elektroniskt nyhetsbrev.

·         Skrivelse från SFIF, Bingolotto-kampanj under v.17 & 18.

·         Skrivelse från Smålandsidrotten, elektroniskt nyhetsbrev.

·         Skrivelse från IK Hakarpspojkarna, tackbrev för uppvaktningen vid 75-årsjubiléet.

·         Skrivelse från IK Hakarpspojkarna, angående terräng-DM och mini-DM. Önskemål om att lägga terräng-DM på en helg som inte kolliderar med orienteringsarrangemang, samt att ”flytta” de långa distanserna till hösten. Beträffande mini-DM anser man att detta bör avskaffas till förmån för länsmästerskap (vidare beskrivet under §13). Mötet beslutade att skrivelsens förslag tas upp till diskussion vid höstens ledardagar i Vrigstad för att komma fram till en lösning.

·         Skrivelse undertecknad Ann Axelsson, Hovslätt m fl., angående administrationen kring GM. Skrivelsen kommenteras under §7 ”Ungdomskommittén”.

·        Skrivelse från Finansdepartementet, B.Ringholms svar på SB:s brev vilket berörde propositionsförslaget för momsbeläggningen av ideella föreningar. I svaret framgår att inriktningen även i framtiden ska vara att ideella föreningar inte ska behöva betala moms, i de fall de inte redan gör det.

§ 4                    Inbjudningar

Inga inbjudningar har inkommit sedan senaste mötet.

§ 5                    Rapporter

IK Hakarpspojkarnas 75-årsjubileum. Positivt firande, Smålands friidrottsförbund representerades av SB vilken överlämnade en glaspjäs till jubilaren.

Smålandsidrottens årsmöte. Förbundet var representerade av SB, ZB och Gösta Ekelöf. Handslaget var det dominerade diskussionsämnet. Det meddelades att Handslagsansökningarna hade överträffat alla förväntningar, hittills hade 108st inkommit mot förmodade 50st.

Svenska friidrottsförbundets årsmöte. SB representerade här Smålands FIF tillsammans med Kettie Gustavsson och Ove Davidsson. Det blev stor turbulens under mötet då ordföranden och vice ordföranden avgick p.g.a. en intressekonflikt. Fortsatt elitsatsning i samma utsträckning, med minskat stöd från SOK, stod mot satsning på breddidrotten och stöd till föreningarna. Till ny ordförande valdes Yngve Andersson som senare klargjorde att målsättningen är att klara båda bitarna.

Marknadsspelen i Skruv. SB rapporterade att han varit och bevittnat årets första individuella DM. Var på plats som prisutdelare också.

Arrangörskursen i Vrigstad 26-27/3. AO rapporterade från en lyckad arrangörskurs. Av 41st anmälda kom 40st, anmärkningsvärd låg frånvaro. Per Crona som vanligt intressant och lärorik att lyssna på. Enda smolket i bägaren var att inte så många nya ansikten nappat på kursen, mest ”veteraner” på plats.

§ 6                    Tävlingskommittén

Rapporter från genomförda DM:

Terräng-DM 24/4, Böda, Högby IF (TU kontrollant)

-          Fint väder när nästa års SM-bana testades. Bra arrangemang med många deltagare (60-70st) i 4km-klassen. Tyvärr håller det låga deltagandet på de långa distanserna, 8 resp. 12km, i sig. CG konstaterade att det varit en tydlig trend de senaste åren.

DM dag 1 14/5, Marknadsspelen i Skruv (AO kotrollant)

-          6 grenar stod på DM-programmet. Rutinerad funktionärsstab klarade det tajta tidsprogrammet bra. Bra deltagande i huvudtävlingen, framförallt i ungdomsklasserna. Mellan 5 och 6st deltagare i DM-grenarna får betecknas som likvärdigt med fjolårets DM, dock relativt skralt.

Planering av kontrollanter till kommande DM:

Datum         DM                                        Plats                          Kontrollant

20/5              DM halvmaraton                 Vimmerby                 CG

25/5              DM 1500m                            Jönköping                HJ

12/6              DM & VDM 10000m           Oskarshamn             CG (?)

19-20/6        VDM & JDM                        Villstad                     Tomas Borgelin

23/6              DM dag 2                              Jönköping                SB

13/7              DM 5000m/3000m/               Högby                      Kettie Gustavsson
                     2000m

21/7              DM dag 3                              Kalmar                      Kettie Gustavsson

24/7              DM maraton                         Böda                         Kettie Gustavsson

31/7-1/8       UDM 14&13                         Villstad                     SB/ HB

7/8                UDM 12 & mini-DM           Nässjö                      JS utser kontrollant

11/9              DM för klubblag, final        Växjö                         TU

12/9              UDM för klubblag, final     Värnamo                   SB

2-3/10          Mångkamps-DM,                Ev. Bottnaryd          ?
                     samtliga klasser

CG meddelade att datumet för DM 10000m är ändrat från 11/6. Vidare meddelades att arrangör för mångkamps-DM saknas. SB kontaktar Bottnaryd i frågan för ett eventuellt arrangemang på Råslätt, Jönköping.

Mötet diskuterade frågor kring DM och dess utformning. Frågan hänskjöts till ledardagarna i höst för att få fler synpunkter och för att förankra konceptet bättre hos föreningsledarna.

§ 7                    Ungdomskommittén

ZB hälsades välkommen som ny ledamot i ungdomskommittén.

En skrivelse har inkommit angående riktlinjer för GM och administrationen i förbundet, undertecknad Bottnaryd, Hovslätt, Hakarpspojkarna, Lekeryd-Svarttorp och Tranås. Detta med bakgrund att Ann Axelsson, Hovslätt fick i uppdrag vid årsmötet att skriva ned de önskemål som framkommit vid senaste GM-arrangemanget i Karlskrona. Skrivelsen är tagen i beaktande och fortsättningsvis kommer ingen faktura att gå ut till föreningarna utan hela inbetalningen (anmälan, mat och logi) ska göras till förbundet innan tävlingen.

JS meddelade att kartongen med T-shirtar som togs med från Småland blev kvar vid senaste GM. HB ser till att kartongen kommer till rätta igen.

Inbjudan till GM i Halmstad den 28:e och 29:e augusti har inkommit. PM med förbundsinformation och originalinbjudan skickas ut till föreningarna i början på juli med nästa utskick.

I samband med att GM-inbjudan inkommit upptäcktes att DM-programmet saknade 200m i 13-årsklassen. HB har kontaktat arrangören Villstads GIF och påtalat detta.

HF meddelade att danskarna inte har hört av sig om datum eller arrangörskap för 17-årsmatchen mellan Skåne, Småland och Jylland. Det var sedan tidigare sagt att danskarna i år skulle ta hand om tävlingen då man inte genomförde den ifjol. Eftersom intresset verkar svalt från dansk sida kan det vara aktuellt att söka nya lösningar. HB håller kontakt med HF för att se om matchen kan ordnas på annat sätt.

§ 8                    Utbildningskommitté 

Genomförda utbildningar våren 2004:

 

Datum                   Kurs                                                                      Plats             Deltagarantal

040103/04             Ungdomstränarkurs 14-17 år, del 1                   Karlskrona             16

040306/07             Planeringsdagar                                                  Villstad                   16

040320/21             Ungdomstränarkurs 14-17 år, del 2                   Växjö                       20
                              (sprint/häck & medeldistans)

040326/27             Arrangörskurs                                                     Vrigstad                  40

040403/04             Ungdomstränarkurs 14-17 år, del 1                   Jönköping              18

040417                  Eltidtagning                                                         Jönköping               8

040420                  Eltidtagning, komplettering                               Jönköping               5

040424                  Barnledarutbildning 7-10 år                               Kalmar                    23

040428, kväll        Barnledarutbildning 7-10 år                               Jönköping              16

040502                  Planeringsdag                                                      Skruv                      20

040513, kväll        Barnledarutbildning 7-10 år                               Jönköping              17

Planerade utbildningar hösten 2004:

Datum                   Kurs                                                                      Plats

041016/17             Ungdomstränarutbildning 10-14 år, del 1        Jönköping

041112/13             Ledardagarna                                                       Vrigstad

Ej helt klara:

Datum                   Kurs                                                                      Plats

hösten 2004         Barnledarutbildning 7-10 år                               Ljungby

hösten 2004         Ungdomstränarkurs 14-17 år, del 2 (hopp)      Jönköping

hösten 2004         Ungdomstränarkurs 14-17 år, del 2 (kast)        Växjö

vintern 2005         Ungdomstränarkurs 14-17 år, del 2 (sprint)     Karlskrona

AO meddelade att cirkelverksamheten i april 2004 ligger över fjolårets rekord vid samma tidpunkt.

Inbjudan till ledardagarna i Vrigstad görs av AO och Fredrik Ahlström för synpunkter av övriga i styrelsen. AO ser dessutom till att alla kommittéledamöter får en personlig inbjudan för att uppmuntra till stor uppslutning vid kommittéernas överläggningar.

Fortsättningsvis skickar HJ aktuella nyhetsbrev som kommer via e-post brevledes till AO.

I övrigt är ekonomin god för utbildningsverksamheten.

§ 9                    Hemsidan

SB meddelade att Stefan Carlsson har uppdaterat förbundets hemsida. Ny adress är: http://www.smfif.se/

Notiser och bilder från tävlingar kan skickas in till Stefan för visning på hemsidan

HJ meddelade att man skulle kunna samproducera hemsidan med fotografen Hasse Sjögren. Mot en kostnad av 2 000kr/år skulle man då ha tillgång till färska bilder från tävlingar runt om i Sverige. Mötet beslutade att anta detta erbjudande.

§ 10                 Anläggningskommittén

SB rapporterade att Västerviks kommun kommer att rusta upp en gammal skolidrottsplats, kommunen driver här frågan själva. Byggstart blir förmodligen i höst. Viktigt att en förening står beredd att ta idrottsplatsen i besittning när den står färdig. SB har fortsatt kontakt med kommunen.

AO rapporterade att Lessebo kommun har svängt i frågan om att avsätta pengar till Skruvs idrottsplats. Viktigt att förbundet följer upp behovet av idrottsanläggningar som behöver underhåll. Mötet beslutade att SB tar fram en allmän skrivelse angående underhåll av anläggningar som hjälp till föreningar i kontakten med kommunen.

HJ fick i uppdrag att dokumentera allvädersanläggningar i distriktet.

§ 11                 Finanskommittén

SB meddelade att en tavla målad av Hans Granad har skänkts till förbundet. Tavlans värde är 25 000kr och dessa är tänkta att utgöra grunden i den ungdomsfond som ska upprättas.

Arbetet med ambassadörer för förbundet fortsätter. Alice Baah är fortfarande aktuell, vidare diskussioner förs för att komma fram till ett bra upplägg.

§ 12                 Ekonomiförvaltning

HF rapporterade att ekonomin är i stort sett plus/minus noll per den 17/5 (-9 000kr).

HJ meddelade att 27st föreningar utnyttjat FC:et hittills i år. Mötet beslutade att göra en påstötning angående FC-avgiften samt årsavgiften till berörda föreningar.

§ 13                 Barnombud

JS rapporterade att det inkommit en skrivelse från Hakarpspojkarna angående avskaffandet av DM för de lägsta åldrarna. Mötet beslutade att ta en gemensam diskussion på ledardagarna i Vrigstad för ett slutgiltigt svar i frågan. Förslaget innefattar att P/F11 och yngre tävlar i länsmästerskap som högsta nivå istället.

§ 14                 Kanslipersonal

HJ meddelade att det för Smålandskalendern i år kommer att bli ett överskott på 10 000kr. Detta tackvare ökade annonsintäkter.

§ 15                 Övriga frågor

Mötet diskuterade FC:s framtid och beslutade att frågan tas upp på nästa möte som enda punkt. SB kontaktar berörda personer på FC:et samt Mats Olofsson, IFK Växjö för att samordna ett möte.

§ 16                 Nästa möte

Nästa möte blir 29/6 2004 kl.14:00 på Scandic Hotell vid Samarkand, Växjö. Mötet kommer att samordnas med FC-styrelsen.

§ 17                 Mötets avslutning

SB avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:                                            Justeras:

……………………………………                …………………………………

Henrik Björkholm                                         Sven-Bertil Ritheim