Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

TILLBAKA

STYRELSEMÖTE 2004-09-07

Plats: Vrigstad Värdshus

Närvarande: Sven-Bertil Ritheim (SB), Hans Fagher (HF), Arne Olsson (AO), Carl-Gustav Nilsson (CG), Jan Svensson (JS), Herbert Jobäcker (HJ), Tommy Ursby (YU), Kettie Gustavsson (KG), Gösta Gustavsson (GG), Ove Davidsson (OD) samt den nyanställde vid FC Växjö, Ingela Nilsson(IN). Som gäst var också Pamitha Davidsson med på mötet.

§ 1                    Mötets öppnande och godkännande av dagordningen

Ordf SB hälsade välkommen samt förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2                    Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes och justerades.

§ 3                    Skrivelser

Ankomna skrivelser presenterades och godkändes. Ex: Från Svenska FIF angående ett kalenderprojekt " Swedish heroes" avsedd att säljas av föreningarna mot en provision. Cirkuläret "Aktuellt från Smålandsidrotten", Protokoll från styrelsemöte. Ett tackkort hade kommit från Margareta Holm för uppvaktningen på hennes 80-årsdag. Ett brev från Lessebo kommun där man säger att iodrningställande av Skruvs löparbanor kommer på 3:e prioriteringsplats. Brev från Svenska FIF där man har avslöjat två dopningsfall från Friskis & Svettis. HF berättade att han fått brev från Sv FIF angående en starterkurs i Gävle i samband med Skol-SM. Då kursavgift och resa betingar höga avgifter beslöt mötet att skriva till Sv FIF och föreslå att man ute i landsorten förbundsvis och föreningsvis skall kunna anordna starterkurser med stöd från Sv FIF.

§ 4                   Inbjudningar

En inbjudan till Hovslätts IK:s 75-årsjubileum har kommit. Jubiléet äger rum den 23/10 i Hovslättsskolan. Beslöts att SB skall representera förbundet där.

Götalandsregionen i friidrott håller årsmöte i Vrigstad Värdshus lördagen den 23/10 Kl 9.30. Förutom årsmötet som startar Kl 13.00 blir det serieledarträff mellan Kl 10--12. Välkomna alla föreningsledare!

§ 5                    Rapporter

HF hade representerat Sm FIF vid Bottnaryds IF:s jubileum. Det var uppskattat.

SB var med i Växjö i samband med att Carolina Klüft kom hem från OS i Athen. Hon blev högtidligt uppvaktad på landshövdingeresidenset. SB överlämnade 10000,- från förbundet som Caroline emellertid omedelbart skänkte till ungdomsverksamheten i IFK Växjö. Man skall bilda en fond ur vilken man skall skänka pengar till ungdomsidrotten. Styrelsen beslöt utnämna Carolina Klüft till Ambassadör för Smålands Friidrottsförbund.

I samband med Finnkampen i Göteborg den 4-5/9 ägde en FC-konferens rum. Åtta FC hade mött upp och ett 40-tal personer deltog. AO meddelade att en ny utgåva av funktionärskurs skall komma 2005. Fredrik Ahlströms efterträdare vid FC Växjö, Ingela Nilsson rapporterade att man satt igång ett nytt "tränarprojekt" inför EM 2006. Målet är att man 2006 skall ha fått 2006 st nya tränare. I Småland skall vi då ha rekryterat 300 tränare.

§ 6                    Ingela Nilssons anställning FC Växjö

SB presenterade Ingela Nilsson, som nyligen anställts som konsulent i FC Växjö. Smålands Friidrottsförbund är arbetsgivare och anställningsavtalet gäller i 6-månadersperioder. Enligt revisor Anders Öhling så är revisorerna nöjda med detta system. Henrik Björkholm hade också sökt denna tjänst, men han var inte så villig att flytta till Växjö. AO poängterade att när det gäller samarbetet mellan FC och Smålands FIF så kommer han att jobba i samma stil som han gjorde när Fredrik jobbade för FC Växjö. Dock kommer han att anamma en del nyheter från Ingela. SB uttryckte ett "varmt välkommen och grattis från helga gänget!"

§ 7                    Ny ordförande FC Växjö

Jan Bengtsson önskar avgå som FC:s ordförande. Han har gått med på att sitta kvar till den 1 januari 2005. AO tog upp frågan om FC:s rätt att utse ordförande. HF poängterade att det är Sm FIF:s styrelse som skall utse ordförande i FC Växjö. SB: "Vi skall lämna över detta till valberedningen som väljer ut en kandidat, Smålands FIF står som huvudman".

§ 8                    Jubiléet 50 år - Smålands Friidrottsförbund

SB föreslog Kettie och Gösta Gustavsson att arbeta fram en jubileumsskrift. Främst den sista 10-årsperioden efter 1995 och sammanfatta de 40 första åren. HF erbjöd sig att göra en sammanfattning av de tidigare åren. Mötet antog Hans förslag. En kommitté utsågs, den består av SB, AO och HF. Var och när skall jubiléet hållas? HJ föreslog att jubiléet hålls i Växjö. Mötet beslöt att förlägga jubiléet i Växjö, tidpunkt bestäms senare. Beslöts också att jubileumsskriften skall tryckas i 600 ex.

§ 9                    Tävlingskommittén

CG rapporterade att de flesta planerade DM-tävlingarna var genomförda. Klubblagstävlingarna återstår. Ett arrangemang har varit omöjligt att få en arrangör till, nämligen DM och UDM 17/15/14 i mångkamp. CG erbjöd sig att i Högby arrangera dessa DM den ordinarie helgen 2-3/10, samt att denna helg även köra Castoramatävlingen. Mötet beslöt att Högby IF skall få detta arrangemang. Nedan följer kontrollanternas rapporter från genomförda DM-tävlingar.

20maj: Halvmarathon, Storebro SC. CG var kontrollant: Banan var 1km för kort. Eventuella rekordnoteringar gäller inte men tävlingen gäller som DM.

25maj: 1500m, Jönköpings Friidrottskrets. HJ var kontrallant: 5-6 deltagare per klass. Prisutdelningen blev sen. En uppmaning, lägg prisutdelningen tidigare i fortsättningen.

5juni: Stafett, Växjö. Kontrollant var AO. Tävlingen blev 50min försenad. Häckloppen hanns inte med i tid, i övrigt få lopp. Tidsprogrammet kom i takt med planen till slut. I övrigt var arrangemanget, liksom vädret bra.

11juni: 10000m, Oskarshamn. Kontrollant CG. Bra arrangemang, bra heatindelning, bra varvräknare och snabb prisutdelning.

12juni: Mångkamp 13/12 med Mini 11/10, Tranås. JS kontrollant. Ett bra arrangemang och bra med deltagare. Ett påpekande av IN: Tidsprogrammet bör ses över när dett gäller mångkamp, särskilt för de yngre klasserna. Grenarna kan ibland ligga för nära varandra  i tidsprogrammet.

19-20juni: JDM19, UDM17/15 samt VDM, Villstad. Kontrollant var Thomas Borglin. Bra arrangemang i stort. Tidsprogrammet hölls bra. I de långa kasten mättes ej det andra bästa kastet. CG: Tack till de som vill ta dessa DM.

23juni: DM dag 2, i Jönköping med arr av Habo, Bottnaryd och Hovslätt. SB var kontrollant. Arrangemanget fungerade bra. Prisutdelningen drog ut på tiden.

13juli: 5000m, 3000m och 2000m, Högby. Kontrollant var Bo Björkholm. Bra arrangemang och bra med unga varvräknare.

21juli: DM dag 3, Kalmar. KG kontrollant. Dåligt deltagarantal. I stav beslöt man att inte deltaga pga dåligt väder. I övrigt bra.

24juli: DM och VDM i Marathon, Högby. KG var kontrollant. Vi kollade banan som var mycket trevlig, den sprangs tre varv. Bra skyltat och bra kontrollanter. Prisutdelningen kom snabbt igång, alla hade inte kommit i mål innan denna kom igång. Allt fungerade bra, kanske bör man lägga tävlingen något tidigare pga risken att det blir för mörkt.

31juli-1augusti: UDM 14/13, Villstad. Utsedde kontrollanten SB blev sjuk. CG var där och rapporterade att man glömde prisutdelningen i DM-grenarna. IN flikade in, för få funktionärer, det kändes som om det var semestertid.

7augusti: UDM 12 och Mini-DM 11/10 dag 1, Sisu. Kontrollant JS. Bra arrangemang.

8augusti: UDM 12 och Mini-DM 11/10 dag 2, Eksjö. JS var kontrollant. Jättebra arrangemang. OBS! C-final sprangs med endast en deltagare i 11-årsklass.

Vid klubblagsfinalen i Växjö den 11/9 blir AO kontrollant

§ 10                    Ungdomskommittén

Kommittéordf. Henrik Björkholm hade anmält förhinder och hade meddelat JS att rapportera i hans ställe. Ungdomsmatchen i Skåne blir inte av. T-shirtpengarna kommer att redovisas till kassören vid ett senare tillfälle. HF flikade in att när det gäller GM har vi gjort i stort som Ann Axelsson ville vi skulle göra men- en del klubbar har ännu ej betalat resan till Halmstad och GM 13-14 år. Flera klubbar ligger också i skuld med obetalda sanktionsavgifter till förbundet.

§ 11                    Utbildningskommittén

AO rapporterade att ekonomin är under kontroll. Ledardagarna är i Vrigstad den 12-12/11. Utskick sker under v40, logi är bokat. SB: En av de viktigaste dagarna när det gäller verksamheten under 2005. AO: Ledardagarna under 2005 är tänkt att förläggas till Värnamo på "Park Inn" f.d Stadt. De kommer att läggas under november månad. AO: Jag har också tagit mig friheten att värva en ny medlem i utbildningskommittén, nämligen Mats Karlsson, Växjö som är med from dagens datum. En annan viktig sak är att meddela i god tid om ni inte kan komma till ett styrelsemöte. Det blir annars problem när det gäller maten som måste beställas i förväg. Nedan följer sammanställningen över genomförda och planerade kurser.

Genomförda kurser 2004
Dessa är dokumenterade i protokoll den 18 maj.
040103-04: Ungd.tränarutbildning 14-17 år, Karlskrona

Planerade kurser höst/vinter 2004/2005
040920: Ungd.tränarkurs 10-14 år, Karlshamn (kvällskurs). Ytterligare tre kvällskurser kommer att läggas ut.
041016--17: Ungd.tränarutbildning 10-14 år, Jönköping
041023: Barnledarutbildning, 7-10 år, Ljungby
041030--31: Ungd.tränarutbildning 14-17 år del 2 kast, Växjö
041112--13: Ledardagar i Vrigstad, Småland + Blekinge
050103--04: Ungd.tränarutbildning 14-17 år del 2 hopp, Karlskrona

Preliminärt kursprogram för våren 2005
Barnledarutbildning 7-10 år, Blekinge
Ungd.tränarutbildning 10-14 år del 2, prel i Eksjö men vi måste nog avvakta resultatet av del 1 i Jönköping.
Ungd.tränarutbildning 14-17 år del 2 sprint, Jönköping
Ungd.tränarutbildning 10-14 år del 2, kvällskurser i Karlshamn

Hösten 2005
Ung.tränarutbildning 14-17 år del 1, prel i Kalmar el Växjö. Fördel Växjö pga deltagarantalet.
Ung.tränarutbildning 14-17 år del 2 hopp, prel i Växjö alt Jönköping
Barnledarutbildning 7-10 år, Växjö

§ 12a                    Hemsidan

Denna diskuterades. Stefan Carlsson som sköter den mycket bra. HF är mycket nöjd och tycker den är jättebra.

§ 12b                    Statistikkommittén

KG rapporterade från sitt område. Hon berättade att Stefan Carlsson ej vill vara med i kommittén längre. Hon har hittat två nya personer, Anton Leion och Stefan Holst. Stefan Holst har åtagit sig statistiken för F14 och F13. Anton däremot har ångrat sig och vill hoppa av.

§ 13                    Anläggningskommittén

Västervik är under planering att få nya banor. Eksjö har fått banor. Skruv däremot får vänta ett tag till, Kommunen har ont om pengar och prioriterar andra områden och man ligger på tredje plats i denna kö. I Småland finns det nu tolv allvädersbanor och vi har massor av kolstybbsbanor kvar. I Stockholm, Göteborg och Malmö har man nu börjat prioritera mindre idrottsplatser (näridrottsplatser).

§ 14                    Finanskommittén

SB håller fortsatta kontakter med olika företag för att bygga upp stipendiefonder gill gagn för ungdomsgrupper 15-17 år. Det är en balans mellan utbildning och kassör. SB påpekade att vi har duktiga personer i styrelsen.

§ 15                    Ekonomiförvaltning

HF presenterade budget och utfall. Han konstaterade att när verksamhetsåret är slut kommer vi troligen ligga på ett plus, 80--90 000,-. Beslöts att till följande duktiga ungdomar belöna enligt följande:

Carolina Klüft, 4000,-
Linda Persson, 2000,-
Ida Nilsson, 2000,-

Detta för deras Finnkampssegrar.

SB riktade ett stort tack till Hans för väl genomfört arbete.

§ 16                    Barnombud

JS hade inget direkt att rapportera. Han återkommer vid ledardagarna med synpunkter.

§ 17                    Kanslipersonal

HJ hade inget särskilt mer i dag. Den stora saken är verksamhetsberättelsen senare.

§ 18                    Övriga frågor

SB: Växjö fria gymnasium klagar på skolpengen. Hur påverkar detta FC och FIG, vi får titta på detta. AO: Det kan inte påverka, det fria gymnasiet har olika idrotter på sitt program, det kan därför komma in pengar från andra kommuner. Sedan diskuterades frågan om hur pärmen till jubileumsboken skall se ut. Denna fråga hänsköts till Jubileumskommittén att komma fram till. Några tyckte att Carolina Klüft skall vara på omslaget..

§ 19                    Avslutning

Nästa styrelsemöte bestämdes till den 13/11 Kl 15.00 i Vrigstad. Det är efter ledardagarnas avslutning. Ordf SB tackade därpå alla som kommit till mötet för visat intresse samt förklarade mötet avslutat. Klockan var då 22.10.

Vid protokollet, dag som ovan

 

Ove Davidsson                                                        Sven-Bertil Ritheim
                                                                                    ordf. justeras