Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

TILLBAKA

STYRELSEMÖTE 2004-11-13

Plats: Vrigstad Värdshus

Närvarande: Sven-Bertil Ritheim (SB), Arne Olsson (AO), Carl-Gustav Nilsson (CG), Henrik Björkholm (HB) styrelsen samt speciellt inbjudna: Tommy Ursby (TU) och Kettie Gustavsson (KG).

§ 1                    Mötets öppnande och godkännande av dagordningen

SB öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Dagordningen reducerades till nedanstående punkter då övriga kommittéer kommer att diskutera sitt innehåll under de pågående ledardagarna (se separata anteckningar).

§ 2                    Protokolljustering

Protokoll från tidigare möten har justerats och undertecknats.

§3                     Skrivelser

·         Hälsning till styrelsen från Gösta Eklöf med meddelande om återbud till styrelsemötet.

·         Hovslätt IK:s 75-årsjubileum. Trevlig tillställning där S-B representerade styrelsen. 15st förtjänsttecken från Smålands Friidrottsförbund utdelades till föreningens ledare. Ingrid Bjelm och Ann Axelsson fick motta utmärkelser från Svenska Friidrottsförbundet. I övrigt efterskänktes lotterivinsten från festens lotteri till föreningens ungdomsverksamhet av S-B, vilket togs emot positivt.

·         Skrivelse från Tommy Wallin, Bottnaryd samt svar på denna från Greger Mellin, ordförande i Bottnaryds IF. S-B hänsköt dessa skrivelser till övriga styrelsen då han själv var föremål för skrivelsernas uppkomst. Dessa berörde en händelse i Bottnaryd tidigare i höstas som klubben själv kunnat hantera. Styrelsen ansåg att frågan i sig inte krävde något ingripande från Smålands Friidrottsförbund sida utan att det i första hand är Bottnaryd som måste agera, vilket de också gjort.

·         Skrivelse från Svenska Friidrottsförbundet, ”Nytt ledarskap för friidrotten”. Projektet söker medel i Sparbanksstiftelsen över hela Sverige till projekt som stödjer ungdomsledare, ungdomstränare, nya träningsformer etc.

·         Götalandsregionens årsmöte 23 oktober. S-B närvarade och rapporterade att riktlinjer för 2005-års verksamhet gjordes upp.

·          E-post från kanslisten HJ ang. den uteblivna landskapsmatchen för 16-17-åringar. Den årliga landskapsmatchen mellan Småland, Skåne och Själland gick av stapeln på Bornholm den 11 september utan småländskt deltagande. Det kom som en överraskning för HJ och HB, ungdomskommittén, att matchen överhuvudtaget genomfördes eftersom ingen inbjudan kommit till kanslisten samt att inga diskussioner förts med ungdomskommittén. HB klargjorde nu att detta berodde på att HF vid förhandlingar i februari med Sjelland och Skåne konstaterat att det inte gick att finna ett tävlingsdatum som passade Småland. Därmed var diskussionen med Småland avslutad.

Kommunikationen mellan ungdomskommittén, kanslisten och kontaktpersonen är avgörande för hur utfallet för landskapsmatcherna blir. Därför är det viktigt att alla inblandade uppdateras kontinuerligt om planeringen.

·         Växjö Idrottsuniversitet. Redovisning av idrottsuniversitets verksamhet, utvärdering och framtida planering.

·         Svenska Friidrottsförbundet. Dopingfallen på Frikis & Svettis i Jönköping.

§ 4                    Inbjudningar

·        Inbjudan till IF Götas 100-årsjubileum 6 november. S-B avböjde inbjudan för SmFIF:s del.

§ 5                    Rapporter

Jubileumsskriften (1944-2004)

KG rapporterade att arbetet fortskrider med stor möda och framgång. Vad gäller tryckning av skriften har ett betydligt billigare alternativ framkommit. Mötet beslutade att acceptera detta alternativ samt att kalendern och Smålandsbästa så småningom också trycks där.

KG efterlyser idéer på personer under denna tidsperiod som varit betydelsefulla för distriktet. Bernt Gröhn framkom som försl S-B medelade att Carolina Klüft är utsedd till ambassadör för Smålandsfriidrotten.ag, S-B tillfrågar denne vid nästa kontakt.

Jubiléumsfestligheter:

Jubileumsbanketten är planerad till lördag 26/2-05. AO meddelade att planeringen är långt framskriden och under kontroll. AO följer upp planeringen kontinuerligt.

S-B meddelade att kommittén som är tillsatt i frågan jobbar vidare enligt planen.

Övrigt:

S-B medelade att Carolina Klüft är utsedd till ambassadör för Smålandsfriidrotten.

§ 6                    Finanskommittén

Mötet beslutade att tillsätta en fondkommitté till den fond som upptecknats på initiativ av S-B. I kommittén valdes S-B, HF, AO samt Carolina Klüft in. Vilka stadgar som ska gälla för fonden samt namn görs upp inom kommittén.

§ 7                    Övriga frågor

KG tog upp ett förslag från statistikkommittén. På ungdomssidan vill man endast ha distriktsrekord i DM-grenarna samt att plocka bort distriktsrekord på udda distanser på seniorsidan t.ex. 3000m. Mötet beslutade att distriktsrekord endast gäller för DM-grenar på ungdomssidan men att ha kvar nuvarande rekord på seniorsidan.

§ 8                    Nästa möte

 

§ 9                    Mötets avslutning

 

SB avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:                                              Justeras:

 

……………………………………                 …………………………………

Henrik Björkholm                                           Sven-Bertil Ritheim