Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

TILLBAKA

STYRELSEMÖTE 2005-02-18--19

Plats: Hotell Teaterparken, Växjö

Närvarande: Hans Fagher (HF), Arne Olsson (AO), Henrik Björkholm (HB) och Zanne Bogeman styrelsen samt speciellt inbjudna: Herbert Jobäcker (HJ), Tommy Ursby (TU), Ingela Nilsson (IN), Kettie Gustavsson (KG), Gösta Gustavsson (GG) och Ove Davidsson (OD).

Ej närvarande: Thomas Borglin, ordf. valberedningen, Carl-Gustav Nilsson och Jan Svensson styrelsen.

§ 1                    Mötets öppnande och godkännande av dagordningen

HF öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. På grund av Sven-Bertil Ritheims plötsliga avhopp från ordförandeposten gjorde HF en dragning om händelserna kring detta. Ritheims brev som ställts till förbundets årsmöte kommande dag lästes också upp. I samband med detta förklarades saken vara utredd.

Dagordningen fastställdes efter några tillägg under övriga frågor.

§ 2                    Protokolljustering

Protokoll från tidigare möten, styrelsemöte 13/11 i Villstad samt fyra möten med jubileumskommittén, har justerats och undertecknats.

§3                     Skrivelser

·         Svenska Friidrottsförbundet, anmälan till årsmötet 12/3. Representanter utses på det konstituerande mötet 20/2.

·         Svenska Friidrottsförbundet, förslag om att sanktionsförfarandet vid nationella tävlingar tidigareläggs. Mötet beslutade att bifalla förslaget.

·         Svenska Friidrottsförbundet, kandidater till styrelsen som väljs vid årsmötet.

·         Svenska Friidrottsförbundet, centrala kurser under våren.

·         Smålandsidrottens årsmöte 9/4 i Kalmar. Representanter utses på det konstituerande mötet 20/2.

·         Ansökan om SDF-bidrag. HF meddelade att denna redan är inskickad.

·         Tackskrivelse från Bottnaryd ang. uppvakningen vid 75-års jubiléet.

·         Tackskrivelse från Hovslätt ang. uppvakningen vid 75-års jubiléet.

·         IFK Växjös motion till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte.

·         Svar på personlig inbjudan till Smålands Friidrottsförbunds 50-års jubileum från Gösta Ekelöf.

·         Brev ställt till Anders Malm, jurist för Svenska Friidrottsförbundet, ang. regelverk för stipendiefonden som instiftats av Smålands Friidrottsförbund. Mötet beslutade att avvakta svar från Malm.

·         Aktuellt från Smålandsidrotten.

§ 4                    Inbjudningar

·        Inga inbjudningar hade inkommit.

§ 5                    Rapporter

I Sveriges trupp till Europamästerskapen inomhus i Madrid i början av mars ingår hittills 15st aktiva varav fyra är från Småland; Linda Persson, Hanna-Mia Persson, Camilla Johansson och Carolina Klüft. Klart är att Camilla inte kommer tävla p.g.a. skadeproblem.

HF har varit på Svenska Friidrottsförbundets kansli och överlämnat jubileumsskriften och verksamhetsberättelsen. Stort beröm för dessa utmärkta skrifter, jubileumsskriften saknar motstycke bland övriga distrikt.

ZB rapporterade från regionmötet i Åhus 15-16/1. Övriga representanter från styrelsen var HB och Ritheim. På agendan var nya tävlingsformer för barn och ungdom, jogging samt EM2006. En arbetsplan för införandet av nya tävlingsformer togs fram, HB ansvarar för genomförandet. Uppslutningen var något skral, endast ett tiotal föreningar sammanlagt, för Smålands del kan en intensiv tävlingshelg påverkat närvaron. Nästa möte planeras till hösten med förhoppning om bättre uppslutning. I övrigt ett givande möte.

§ 6a                  Jubiléet, jubileumsskriften

KG meddelade att jobbet med skriften färdigställts som planerat och tryckts. Kostnaden för tryckningen blev 19.150:- vilket är betydligt billigare än tidigare. En kort genombläddring visade på ett fantastiskt dokument över den småländska friidrotten under de senaste 50 åren.

§ 6b                  Jubiléet, årsmötet

Årsmötet börjar kl.15:00 och varar till ca. 17:30 den 19/2, Hotell Teaterparken i konferenssalen Aniara. HF inleder mötet som tillförordnad ordförande. Som ordförande för årsmötet är Börje Larsson; Värnamo tillfrågad. OD har blivit tillfrågad om sekreterarsysslan.

§ 6c                  Jubiléet, jubileumsfesten

Programmet för kvällen skissades upp med ungefärliga hålltider.

§ 7                    Tävlingskommittén

Tävlingsprogrammet för 2005 presenterades, detta redogörs på årsmötet av Carl-Gustav Nilsson. Noteras kan att Götalandscupens 2:a seriematch preliminärt flyttats till helgen 17-18/9 vilken är mycket tävlingsintensiv redan. Alla DM-tävlingar är utlagda som planerat, kvalmatcher och övrigt läggs ut när anmälningar kommit in.

Kontrollanter utses av ordf. i tävlingskommittén. Detta tas efter årsmötet.

Rapporter från DM-tävlingar inomhus presenterades; 5-6/1 IJDM 19 & IUDM 17 samt IDM, IJDM & IUDM 17, 16 & 14 i mångkamp; 15/1 IUDM 15, 14, 13, 12 800m, 1000m, stav, tresteg; 15-16/1 Stora IDM sen, VDM 800m & 3000m; 5/2 Stora IUDM 15, 14, 13 & 12. med vissa påpekanden och godkändes.

LM har gått för 11 år och yngre i Ljungby, 420m och kula. Kalmarkretsen genomför tävlingen 13/3 i Kalmar. Även Värnamo planerar att anordna LM.

§ 8                    Ungdomskommittén

Nya tävlingsformer för barn och ungdom diskuterades på regionmötet i Åhus. Diskussionerna ledde fram till en plan för genomförande av LM med dessa former. HB ansvarar för att detta genomförs.

Götalandsmästerskapen för 13-och 14-åringar genomförs 12-13/3 i Malmö. Samåkning och samboende vikiga bitar för att betona distriktskampen i tävlingen. Mer kraft behöver läggas på att titta på alternativa boende vid GM-tävlingar. Prisvärdhet viktig faktor för att många föreningar ska hänga på.

§ 9                    FC Växjö

Till ny ordförande efter Jan Bengtsson, som avsagt sig utsågs Cai Bolö, samt som ledamöter i ledningsgruppen   från Smålands Friidrottsförbund Hans Fagher, Arne Olsson och Henrik Björkholm.

IN börjar komma in i arbetet vid FC:et. Utbildning barnledare 7-10 år har genomförts i Karlshamn, lockade 20 personer vilket är en bra siffra. Unga ledare-helg arrangeras 19-20/3 i Växjö, jobbet med att utveckla aktiviteter för denna grupp fortsätter. Under sportlovet arrangerar FC:et träningsdagar i hemmaföreningen (Karlskrona, Kalmar och Jönköping). Projektet ”2006 nya ledare” inför EM2006 kommer också att komma igång framöver.

§ 10                 Utbildningskommittén

Utbildningsekonomin är under kontroll, ligger på plus. Kursverksamheten kommer att redogöras under årsmötet. Årets ledardagar hålls 11-12/11 på Park In, Värnamo. AO jobbar vidare med att ordna föreläsare, Yannick Tregaro är föreslagen. Mötet beslutade att förlägga 2006-års ledardagar i Kalmar.

§ 11                 Anläggningskommittén

I Kronobergs län har Växjö i vinter fått ny banbeläggning i sprinthallen. Dock dåligt underhållna banor i teknikhallen. I Kalmar län pågår diskussioner om Fredriksskans framtid i Kalmar.

HF meddelade att TU går in i anläggningskommittén som  ordf jämte Kjell Ahnstedt.

§ 12                 Ekonomiförvaltning

HF redogjorde för årets budget. Styrelsen godkände förslaget. Till årsmötet beslutades att en fråga om avsättning av bidrag till konferensresa skulle ställas.

§ 13                 Finanskommittén

Mötet beslutade att upplösa finanskommittén. Frågorna går in under ekonomiförvaltning.

§ 14                 Barnombud

Frågor som rör barnombudet går in under ungdomskommittén, arbetsuppgifterna fördelas inom denna.

§ 15                 Valberedningen

TU redogjorde för valberedningens förslag till årsmötet. Valberedningen riktade ett tack till HF för sitt ansvarstagande i den uppkomna situationen.

§ 16                 Kanslipersonal

Frågan om avlastning för HJ togs upp. FC Växjö finns som resurs.

HJ meddelade att ändringar i kalendern behöver komma in snarast.

§ 17                 Statistikkommittén

Det saknas fortfarande en ledamot i statistikkommittén, meddelade KG. Det är en tung arbetsbelastning med åtta klasser för en person. Årsbästa fortsätter i KG:s regi likaså uppdateras 100-bästa årligen.

Revisionen av smålandsrekord forsätter kontinuerligt. En historisk presentation av smålandsrekord är också under arbete (1903-).

§ 18                 Övriga frågor

Motion till årsmötet från Växjö LK. Instiftande av vandringspokal i DM för hel- och halvmaraton. Styrelsen föreslog att Växjö LK själva tar fram regler för priserna. Beslut på årsmötet.

§ 19                 Avslutning

HF avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:                                                          Justeras:

 

……………………………………                             …………………………………

Henrik Björkholm                                                       Hans Fagher