Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

TILLBAKA

SMÅLANDS FRIIDROTTSFÖRBUNDS 50:E SDF-MÖTE (ÅRSMÖTE) 2005-02-19

Plats: Hotel Teaterparken, Växjö

Tillförordnade ordföranden Hans Fagher hälsade välkommen samt förklarade varför han "står här" och inte Sven-Bertil. Hans berättade att Sven-Bertil Ritheim några dagar tidigare i ett brev sagt upp sig med omedelbar verkan som ordförande i Smålands Friidrottsförbund. Nu hade han sänt ytterligare ett brev ställt till årsmötet. Hans läste upp detta brev inför mötet. I brevet meddelar Sven-Bertil sin uppsägning och orsaken till denna. Han säger vidare att han haft två fina år i förbundet, men att han efter uppkommen situation ej kan fortsätta. Han önskade smålands FIF lycka till i framtiden med verksamheten. Hans Fagher förklarade därpå det 50:e SDF-mötet öppnat.

§ 1    Upprop av ombud, fullmaktsgranskning, fastställande av röstlängd

Uppropet förättades av undertecknad. En deltagarlista bilägges protokollet som bilaga A

§ 2    Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragningslistan godkändes och fastställdes av mötet.

§ 3    Fråga om mötets behöriga utlysande

Kanslisten Herbert Jobäcker meddelade att inbjudan till årets SDF-möte sänts per brev till samtliga anslutna föreningar den 19:e januari. Inbjudan har också meddelats på Svenska FIF:s hemsida samt på Smålands FIF:s hemsida. Dessutom har SDF-mötet delgivits i protokoll. Mötet förklarades behörigen utlyst.

§ 4    Val av ordförande för mötet

Valberedningen föreslog Börje Larsson, Värnamo att leda mötet. Börje valdes enhälligt till mötesordförande.

§ 5    Val av sekreterare för mötet

Valberedningen föreslog undertecknad, Ove Davidsson, till mötessekreterare. Undertecknad valdes till mötessekreterare.

Nu förättade Hans Fagher tillsammans med Zanne Bogeman prisutdelning. Pristagarlistan följer som bilaga B till protokollet. Sedan begärde den gamla 800-meterslöparen Rune Gustavsson, Värnamo ordet. han överlämnade som gåva till förbundets 50-årsjubileum en inramad omslagsbild från tidningen "Allsport" nr 6 1946. Bilden förställer Rune själv som "Vinthunden från Värnamo". Rune vann ju EM-guld på 800m i Oslo 1946.

§ 6    Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll, samt val av två rösträknare

Valberedningen föreslog Tommy Stodell och Gunilla Stodell, Skruvs IF att justera dagens protokoll. De nämnda utsågs att vid behov även vara rösträknare. De båda valdes till justeringsmän och rösträknare.

§ 7    Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret

a) Verksamhetsberättelse

Denna berättelse genom gicks sida för sida med plats för eve kommentarer och rättelser. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.

b) Förvaltningsberättelse

Hans Fagher kommenterade det ekonomiska bokslutet och konstaterade att läget är under kontroll. Årets vinst blev kronor: 103871:98. Hans presenterade även budgeten för 2005. Mötet godkände kassörens redovisning.

c) Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse upplästes av mötesordföranden. Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet.

§ 8    Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust.

Mötet godkände balans- och resultaträkningen och årets vinst beslöts överföras i ny räkning.

§ 9    Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning

Den avgående styrelsen och kassören beviljades full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§ 10    Behandling av verksamhetsplan, förslag, motioner och budget för innevarande verksamhetsår

a) Verksamhetsplan

Tävlingskommittén

Kommitténs ordförande Carl-Gustaf Nilsson rapporterade att samtliga DM-arrangemang nu har fått sina arrangörer och datum spikade. Ann Axelsson frågade angående LM (Länsmästerskapen): "Kan varje län nu besluta om dessa tävlingar?" Henrik Björkholm, Kalmar SK och distr.styrelsen berättade att i Kalmar skall man arrangera LM i terräng för alla åldersklasser. Det kan nämnas att Brittatorps TK kommer att arrangera LM i terräng för ungdomar i åldern 10 och 11 år, den 9 april, när det gäller Kronobergs län. Tanken är att varje län bör få en organisation = styrelse, som ansvarar för "sitt län".

Ungdomskommittén

Ordf. i kommittén Henrik Björkholm meddelade att "Kretsen" fungerar. Man har förslag om nya tävlingsformer för 11-åringar. Ett tävlingskoncept skall gå ut till alla föreningar under mars-april. Det är viktigt att de ser likadana ut i alla länen. Ett förslag har diskuterats att anordna s.k telefonmatcher. Det betyder att flera klubbar var och en för sig på sin hemmaplan ordnar tävlingar för de yngsta: 9-11åringar. Resultaten kan sedan ringas in till en samordnare och man slipper på detta sätt att ha besvär med långa resor. Ungdomarna får i lugn och ro göra sina resultat på hemmaplan och slippa tävlingshetsen och bli nervösa. Henrik rapporterade vidare att när det gäller GM inomhus i Malmö den 12-13 mars, så får föreningarna själva ordna resorna. Till utomhus-GM i Lidköping den 10-11 september kommer vi att arrangera samåkning med bussar samt att försöka hitta bättre logimöjligheter. Nu inomhus blir övernattningen på hårt underlag. Distriktsmatchen den 17 september i Ystad är fastställd. Det blir endagstävling samt gemensam resa för Smålänningarna. Ann Axelsson, Hovslätt inflikade att "Vi är nu mycket nöjda med de arrangemang som Ni genomfört".

Statistikkommittén

Kettie Gustavsson, ordf. i kommittén efterlyste någon mer som är villig att hjälpa till med statistiken. Vi har en i kommittén som har hoppat av.

Utbildningskommittén

Ordf. i kommittén, Arne Olsson rapporterade uförligt om de kurser och utbildningar som genomförts under 2004. Bl a pekade han på antalet sudietimmar som genomförts ute i klubbarna: 3763. När han började för 15 år sedan var timantalet uppe bara i ca 200-300 timmar. Han presenterade också programmet för innevarande 2005. De båda uppgifterna. genomfört och under planering finns i bilaga C och bilaga D till detta protokoll. Arne kunde också rapportera att man även har en planerad kurs så långt som till 2006. Det gäller en "Hoppkurs" i Jönköping. Till slut kunde han konstatera att vi i Småland ligger på en 3:e plats i Sverige när det gäller utbildning. Han fick en spontanapplåd för detta.

Anläggningskommittén

Hans Fagher meddelade att tre platser med aktiv friidrott saknar allvädersbanor, nämligen Ljungby, Vetlanda och Västervik. Han konstaterade också att man nu börjar lägga konstgräs på många platser. Han tyckte att konstgräset bör inte vara på huvudarenan för friidrottens skull utan ligga på någon träningsplan i anslutning till idrottsplatsen.

Veterankommittén

Avgående kommittéordf. AnnLis Hellsten meddelade att hon inte hade mycket att rapportera om, men bad oss att utnyttja kommitténs hemsida där programmet finns. Titta även i det vanliga tävlingsprogrammet, där finns alla tävlingarna inlagda också. Glöm inte Stora Veteran-DM i Oskarshamn den 18-19 juni.

b) Styrelsens förslag

Styrelsen hade inga förslag att komma med för dagen.

c) Motioner

Växjö Löparklubb har en motion: Man tänker starta ett vandringspris för både hel- och halvmarathon. Regler skall vara som Skillingaryds pris för 5000m och 10000m. Platssiffra skall gälla.

d) Budget

Hans Fagher redovisade budgeten för 2005 i samband med att han presenterade den ekonomiska ställningen i § 7.

§ 11    Fastställande av årsavgift till förbundet

Beslöts att avgiften skall vara oförändrad.

§ 12    Val av ordförande, tillika styrelsens ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år. (Mandattiden utgår för Sven-Bertil Ritheim, Bottnaryd).

Valberedningens förslag var att välja Hans Fagher till ordförande. Årsmötet gick på valberedningens förslag och valde Hans Fagher till ordförande i Smålands FIF för en tid av ett år. Med acklamation. Hans Fagher: "Tack från hjärtat och full fart". Valberedningens Tommy Ursby riktade ett Tack till Hans för hans snabba sätt att agera och ställa upp som ordf. och därmed vara en räddare i en svår situation.

§ 13    Val av erforderligt antal ledamöter för en tid av två år.  (Mandattiden utgår för Hans Fagher, Carl-Gustaf Nilsson och Jan Svensson) Hans Fagher nyvaldes ovan som ordf. för ett år.

Valberedningen föreslog följande som ledamöter för en tid av två år: Anders Andersson från Villstad, AnnLis Hellsten från Oskarshamn samt undertecknad Ove Davidsson från Alvesta. Årsmötet gick på valberedningens förslag och valde nämnda tre kandidater till styrelseledamöter i två år.

Valberedningen framlade rekommendationer till ordförande i de olika kommittéerna, som styrelsen sedan skall välja. Här följer kommittéer med namnen på ordförande:

Tävling: AnnLis Hellsten
FC Växjö: Cai Bolö
Statistik: Kettie Gustavsson
Ungdom: Henrik Björkholm
Utbildning: Arne Olsson
Anläggning: Tommy Ursby
Veteran: Ronny Krönvall

Finanskommittén slopas. Styrelsen blir gemensamt ansvarig. Årsmötet stödde dessa av valberedningen framlagda rekommendationer.

§ 14    Val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av ett år. (Mandattiden utgår för Anders Öhling, Nässjö och Mats Svensson, Alvesta).

Valberedningen föreslog omval av de två nämnda. Mötet gick på valberedningens förslag och Anders Öhling och Mats Svensson omvaldes.

§ 15    Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

Här hade inte valberedningen några förslag. Mötesordf. vädjade till årsmötesdeltagarna om förslag. Omgående kom förslag på omval av de avgående ledamöterna. Årsmötet omvalde samtliga tre för en tid av ett år. De valda är alltså: Thomas Borglin som ordf. (Värnamo), Tommy Ursby (Växjö) och Ingrid Bjelm (Jönköping).

§ 16    Beslut om val av ombud till SF-mötet och erforderligt antal suppleanter

Årsmötet delegerade till styrelsen att utse ombuden till SF-mötet i Helsingborg den 11-13 mars.

§ 17    Beslut om val av ombud till DF-mötet och erforderligt antal suppleanter

Mötet beslutade att även i denna fråga delegera till styrelsen att utse ombud till DF-mötet, som äger rum i Kalmar den 9 april.

§ 18    Övriga frågor

Ann Axelsson tog upp frågan om RF-tecken eller medalj när en ensam ställer upp till start i någon junior-DM eller senior-DM gren. I dessa klasser gäller ju ej ensamstart som DM eller JDM. Herbert Jobäcker berättade att han från Västergötland genom Lennart Svensson fått reda på att man där delar ut en egen medalj till ensamstartande junior eller senior. Tommy Ursby föreslog att ensamstartande skall få en specialmedalj som förbundet delar ut. Mötet hänsköt till styrelsen att besluta i detta ärende.

Hans Fagher riktade tack till mötesordf. och mötessekr. och överlämnade en present vardera till dessa funktionärer.

Hans Fagher kallade även fram de som arbetat i jubileumskommittén: Arne Olsson samt Herbert Jobäcker som har lagt ned mycket arbete inför jubiléet. Han kallade också fram Kettie och Gösta Gustavsson, som arbetat med jubileumsskriften. Samtliga fick mottaga varsin present. Arne Olsson tyckte att även Hans Fagher var värd en present, han har ju också varit med i jubileumskommittén.

Hans Fagher delade också ut Standar Nr 95 till avgående styrelseledamoten Jan Svensson, Huskvarna samt Standar Nr 99 till Carl-Gustaf Nilsson, Kalmar som också avgick som styrelseledamot. Båda fick också mottaga varsin blomsterbukett.

§ 19    Mötet avslutas

Nu var mötet, det 50:e årsmötet avklarat och snart skulle vi fortsätta med jubileumsfestligheterna. Det kändes bra när Hans Fagher övertagit klubban från mötesordf. och därmed kunde förklara årsmötet avslutat Kl 17.25.

Vid protokollet, dag som ovan

 

Ove Davidsson                                                            Börje Larsson
mötessekreterare                                                          mötesordförande

 

Tommy Stodell                                                            Gunilla Stodell
justeringsman                                                              justeringsman

 

BILAGOR TILL SDF-MÖTET

 

BILAGA A

Deltagarlista
Smålands Friidrottsförbunds SDF-möte i Växjö 2005-02-19

Anm: En del deltagare representerar samtidigt arbetskommittéer etc i förbundet. Märkta *.

Föreningsombud     Antal röster

 

Alvesta FI Pamitha Davidsson   1
Bottnaryds IF Göran Holst   1
Eksjö Södra IK Roger Didrick Stellan Broman 2
Gnosjö FK Inga Lundberg Ingvar Lundberg* 1
Hovslätts IK Ann Axelsson Ingrid Bjelm* 2
Kalmar SK Monica Eneros Suzanne Eneros 2
Högby IF Katarina Nilsson   2
Lekeryd-Sv. SK Allan Henriksson*   1
Ljungby FIK Gösta Johansson   1
Oskarshamns SK AnnLis Hellsten Kjell Nilsson 2
Skruvs IF Tommy Stodell Gunilla Stodell 1
Wärnamo SK Arnold Gustavsson Per Falkman* 2
IFK Växjö Tommy Ursby* Mikaela Wieslander 2
Växjö LK Hans Karlsson Christer Svensson 1

Styrelsen, kommittéer etc.

Hans Fagher*
Carl-Gustaf Nilsson*
Arne Olsson*
Jan Svensson*
Zanne Bogeman*
Ove Davidsson*
Tommy Ursby*
Stefan Carlsson*
Kettie Gustavsson*
Eskil Ljunggren*
Ronny Krönvall*
Börje Larsson
Herbert Jobäcker*
Henrik Björkholm*
Rune Gustavsson
Bernt Gröön
Gösta Gustavsson
Lennart Svensson
Rebecka Kvist
Rebecka Karlsson

Föreningar = 14
Personer = 43

 

BILAGA B

PRISUTDELNING VID SDF-MÖTET 2005-02-19

Smålands FIF:s standar:

Nr 95 Jan Svensson Vid avgång styrelsen i Smålands FIF
Nr 99 Carl-Gustaf Nilsson Vid avgång styrelsen i Smålands FIF
Nr 100 Linda Persson Erövrat svenskt seniormästerskap

Eric Walls vandringspris till bästa DM-förening 2004:

IFK Växjö

Rune Ohlssons vandringspris till bästa kastarflicka 2004:

Rebecka Kvist, Alvesta FI

Villstads-Egons vandringspris i Veterancupen lag 2004:

Oskarshamns SK

Vandringspriser vid DM

Skillingaryds FK:s på 5000m och 10000m: Andreas Agelii, IK Hakarpspojkarna
Fabbe Biörks sprinterpoklar, Män: Utdelas ej 2004, ingen fullföljt
Villstads-Vanjas sprinterpokal, Kvinnor: Emilia Rundqvist, Kalmar SK
Wärnamo SK kastpokal, Män: Robert Melin, Bottnaryd
Wärnamo SK kastpokal, Kvinnor: Rebecka Karlsson, IK Hinden

Smålands Stor Grabb/Tjej-märke

Nr 317 Frida Karlsson, IFK Växjö

Prisutdelning för DM i Castorama 2004

Män

1. Robert Melin Bottnaryds IF
2. Kristian Pettersson IFK Växjö
3. Anton Leion IFK Växjö

Kvinnor

1. Rebecka Kvist Alvesta FI
2. Rebecka Karlsson IK Hinden
3. Frida Karlsson IFK Växjö

Lag

1. Lekeryd-Svarttorp SK
2. Villstads GIF
3. IFK Växjö

Diplom för poängjakten

IK Hakarpspojkarna, Hovslätts IK, Högby IF, Kalmar SK, IK Sisu, Skruvs IF, Wärnamo SK, Bottnaryds IF

 

BILAGA C

Genomförda kurser 04

    Smål. Blek. Hall.
040103/04 Ungd.tränarutb. 14-17 år 1. Karlskrona 11 4 1
040320/21 Ungd.tränarutb. 2 Sprint/Medel. Växjö 19 1  
040326/27 Arrangörskurs. Vrigstad 36 4  
040403/04 Ungd.tränarutb. 14-17 år 1. Jönköping 18    
040417+20 Eltidskurs. Jönköping 8    
040424 Barnledarutb. 7-10 år. Kalmar 23    
040428 Barnledarutb. 7-10 år. Jönköping kväll 18    
040513 Barnledarutb. 7-10 år. Jönköping kväll 18    
040320/21 Kastkurs i SvFIF:s regi. Växjö 6   Övr: 11
040920/1004/1020/1111 Ungd.tränarutb. 10-14 år. Karlshamn 4 kvällar   12  
041016/17 Ungd.tränarutb. 10-14 år 1. Jönköping 30    
041023 Barnledarutb. 7-10 år. Växjö 22    
041030/31 Ungd.tränarutb. 14-17 år 2 Kast. Växjö 20    
041112/13 Ledardagar. Vrigstad 58 8  

Antal studietimmar i Småland 2004: 3763

041119/21 Utbildarutbildning. Bosön 3    

 

BILAGA D

Kurser våren 2005

050103/04 Ungd.tränarutb. 14-17 år 2. Hopp Karlskrona (inställd)
050212 Barnledarutb. 7-10 år Karlshamn
050219 Årsmöte och 50-årsjubileum. Hotel Teaterparken Växjö
050305/06 Ungd.tränarutb. 10-14 år 2. Jönköping
Mar/Apr Ungd.tränarutb. 4 kvällar Karlshamn
050319/20 Träff "Unga Ledare" 16-30 år Växjö
050409/10 Ungd.tränarutb. 14-17 år 2. Sprint Jönköping
050416/17 Ungd.tränarutb. 10-14 år 1. Ljungby
050423 Kurs för teknisk ledare vid Arena-tävling. Sv FIF:s kompendium -94 och uppdatering -04 ingår i kursavgiften Växjö

Kurser hösten 2005

051008/09 Ungd.tränarutb. 14-17 år 1 Växjö
051022/23 Ungd.tränarutb. 14 -17 år 2. Hopp Växjö
051029 Barnledarutbildning 7-10 år Växjö
05119/20 Ungd.tränarutb. 10-14 år 1. Kalmar
051111/12 Ledardagar. Hotel Park Inn Värnamo

Under hela fjolåret kördes inte en enda funktionärskurs. Ni föreningar som känner att ni bör friska upp minnet, kontakta mig så kommer Mats och jag "på stört". Jag tror mig veta att ett flertal funktinärer har försvunnit sedan senast och också att många, många föräldrar har tillkommit. För dessa är denna kurs alldeles utmärkt.