Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

TILLBAKA

KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 2005-02-20

Plats: Hotel Teaterparken, Växjö

Närvarande: Hans Fagher, Arne Olsson, Henrik Björkholm, Ove Davidsson och Zanne Bogeman styrelsen samt speciellt inbjudna: Herbert Jobäcker, kanslipersonal.

Ej närvarande: AnnLis Hellsten och Anders Andersson.

 

§ 1                    Mötets öppnande och godkännande av dagordningen

HF öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Dagordningen fastställdes att följa fjolårets konstitueringsmötes upplägg.

§ 2                    Styrelsens konstituering

Styrelseposterna fördelades enligt följande:

                         Ordförande                              Hans Fagher, Värnamo

                         vice Ordförande                      AnnLis Hellsten, Oskarshamn

                         Kassör                                      Hans Fagher, Värnamo

                         Protokollsekreterare               Henrik Björkholm, Kalmar

                         Ledamot                                   Arne Olsson, Hovmantorp

                         Ledamot                                   Zanne Bogeman, Barkeryd

                         Ledamot                                   Ove Davidsson, Alvesta

                         Ledamot                                   Anders Andersson, Villstad

AU består av Hans Fagher, Arne Olsson och AnnLis Hellsten.

§3                     Behörighet att teckna Smålands friidrottsförbund

Till behöriga att var för sig teckna Smålands friidrottsförbund mot såväl post som bank valdes Hans Fagher, Värnamo, AnnLis Hellsten, Oskarshamn och Henrik Björkholm, Kalmar. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 4                    Val av kommittéer

Val av ordförande för kommittéerna:

                         Finans                                      Styrelsen

                         Anläggning                             Tommy Ursby, Växjö

                         Utbildning                               Arne Olsson, Hovmantorp

                         Tävling                                     AnnLis Hellsten, Oskarshamn

                         Veteran                                     Ronny Krönvall, Värnamo

                         Statistik                                    Kettie Gustavsson, Skruv

                         Ungdom                                   Henrik Björkholm, Kalmar

§ 5                    Val av representanter till FC Växjö

Mötet valde Hans Fagher, Arne Olsson och Henrik Björkholm att representera förbundet vid FC Växjö.

§ 6                    Val av ombud till Smålandsidrottens årsmöte i Kalmar den 9/4

Mötet valde Henrik Björkholm vilken ordnar två ytterligare representanter för Smålands Friidrottsförbund.

§ 7                    Val av ombud till Svenska Friidrottsförbundets årsmöte i Helsingborg
                          11-13/3

Mötet valde Hans Fagher, Ingela Nilsson, Tommy Ursby samt Zanne Bogeman att representera SDF:et.

§ 8                    Ekonomiska ersättningar

Mötet beslutade att följande ska gälla under 2005. Resa med egen bil ersätts med 17:-/mil (gällande normer). Ersättning för telefon ersätts efter företedd räkning med 1000:- till ordföranden och 800:- till övriga ledamöter.

§ 9                    Val av ombud gentemot Svenska Friidrottsförbundet

                         Tävlingsombud, TO               AnnLis Hellsten

                         Statistikombud, SO                Kettie Gustavsson

                         Utbildningsansvarig, UA      Arne Olsson

                         Ungdomsombud, UO             Henrik Björkholm

                         Veteranombud, VA                Ronny Krönvall

                         Kanslipersonal, KP                Herbert Jobäcker

§ 10                 Val av ombud gentemot Smålandsidrotten

Följande ombud valdes:

                         Utbildningsledare                   Arne Olsson

                         Ungdomsledare                      Henrik Björkholm

§ 11                 Kalendern

Mötet beslutade att kalendern skall utges som tidigare och att omslagsbilden i år skall vara Linda Persson, IFK

Växjö. Priset för kalendern sattes till 30:-/st. Annonskostnad enligt följande:

                         Helsida för förening               550:-

                         Helsida för företag                 900:-

                         Halvsida för förening             300:-

                         Halvsida för företag               450:-

§ 12                 Nästa möte

Den 17/4 kl.10:00 i Kalmartrakten, preliminärt på Träffpunkten i Färjestaden. Henrik bokar detta.

§ 13                 Mötets avslutning

HF avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:                                                            Justeras:

……………………………………                                …………………………………

Henrik Björkholm                                                        Hans Fagher