Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

TILLBAKA

STYRELSEMÖTE 2005-04-17

Plats: Halltorps Gästgiveri, Halltorp (Öland)

Närvarande: Hans Fagher (HF), Arne Olsson (AO), Henrik Björkholm (HB), Ove Davidsson (OD), Anders Andersson (AA) och AnnLis Hellsten (AH) styrelsen samt speciellt inbjudna: Herbert Jobäcker (HJ), Tommy Ursby (TU) och Kettie Gustavsson (KG). Övriga: Pamita Davidsson, Alvesta FI.

Ej närvarande: Zanne Bogeman (ZN), styrelsen samt Ingela Nilsson (IN), FC Växjö.

§ 14                 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen

HF öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Dagordningen fastställdes efter några tillägg under övriga frågor.

§ 15                 Protokolljustering

Protokoll från tidigare möten, årsmöte 19/2 samt konstituerande möte 20/2, har justerats och undertecknats. Mötesprotokoll från 18/2 skickas ut tillsammans med detta protokoll.

§16                  Skrivelser

·         Protokoll från Smålands idrottens sammanträde nr. 7 och 9.

·         Margareta Holm, Hovslätt avliden. Mötet beslutade att skänka 200:- till Hovslätts ungdomsverksamhet med anledningen av detta.

·         Svenska Friidrottsförbundet, föreningsutskick nr.1/2005.

·         IFK Växjö, del av sanktionsavgift inbetalad.

·         Svenska Friidrottsförbundet, skrivelse angående Ungdomsrådet. HB har besvarat frågeformuläret.

·         Tackskrivelser från gäster vilka närvarade under 50-års jubileet.

§ 17                 Inbjudningar

Fyra stora ungdomstävlingar under maj månad och dessutom lag-DM-kval.

Svenska Friidrottsförbundets verksamhetsinriktning för 2006-2008 medföljer nästa utskick. Dessutom hänvisas till nätet, www.friidrott.se

§ 18                     Rapporter

Vid Smålandsidrottens årsmöte närvarade HB och Bo Björkholm för Smålands FIF:s räkning. Stor del upptogs av ekonomiska frågor. Anslagen till SDF:en minskar med 250.000:- under året. Nedgången av Bingolottoförsäljningen är den bidragande orsaken till detta.

HB meddelade att en paraplyförening bildats för Kalmar SK:s och FIK Färjestaden:s äldre ungdom och seniorer. Namnet blir Friidrott Kalmarsund och moderklubbarna kommer fortfarande ha det ekonomiska ansvaret för sina aktiva. Idrottsligt ses större träningsgrupper, bättre tränarutnyttjande som några stora fördelar.

AA rapporterade att man i Villstad hade haft besök av SISU som informerade om aktivitetsbidrag. Annan gruppverksamhet än ren träning räknas också som bidragsgivande aktivitet. Kravet är en grupp med minst tre aktiva där aktivitet varar i minst 45 minuter. Bilresor till tävlingar, muntliga genomgångar etc. kan med andra ord också redovisas.

HJ meddelade att Margareta Holm avlidit. En parentation hålls vid nästa årsmöte.

§ 19                 FC Växjö

IN rapporterade brevledes om sitt arbete inom FC:et. P.g.a. en njurdonation kunde hon inte närvara vid dagens möte. En utbildarutbildning hålls denna helg 16-17/4 för barnledare 7-10år och ungdomsledare 10-14 år på Bosön, Stockholm. Småland har med ett antal ledare här. En FC-konferens hålls i Stockholm den 26/4, Cai Bolö och HB närvarar vid denna. FIG-lägret i Serbien-Montenegro kunde genomföras trots motgångar med försenade transporter och det omtalade överfallet.

§ 20                 Svenska Friidrottsförbundets årsmöte

Representanter från distriktet var HF, TU, IN och ZB. Mötet hölls i Helsingborg 11-13/3. Ett proffsigt flerdagars arrangemang där det kan noteras att Lennart Karlberg går in som generalsekreterare i förbundet efter många år inom RF.

§ 21                 Jubiléet, Smålands FIF 50 år - rapport

Tackbreven vittnar om en mycket lyckad tillställning. Jubileumsskriften var mycket uppskattad också. Finanserna visade dock på något minus.

§ 22                 Tävlingskommittén

Rapport från terräng-DM i Huskvarna 16/4, kontrollant Allan Henriksson. Ett bra arrangemang med många tävlande och fint väder stördes av en mycket utdragen prisutdelning orsakad av i fel resultathanteringen.

Insändare från Anders Tengbom, Eksjö angående prisutdelningen vid ovanstående tävling. Starkt kritisk till resultathanteringen.

Rapporter från inomhustävlingar redovisas i protokollet från 18/2.

Mötet diskuterade frågan om utdelande av DM-medalj (senior och junior) vid ensamstart, tillika smålandsmästare. Ett positivt beslut fattades i frågan. OD fick i uppdrag att granska faktureringen av medaljer till föreningar beträffande porto.

Frågan om öppna DM diskuterades. Detta kan vara en fördel när deltagarantalet är lågt, man får en högre kvalitet på tävlingen. Det bör noteras att det är skillnad på tävlande i öppet DM och utom tävlan i ett ”vanligt” DM. I första fallet finns ingen möjlighet att ordna en speciell smålandsfinal om ej alla finalister är smålänningar. Mötet beslutade att bordlägga frågan till ledardagarna i höst för diskussion i ett större forum. Vid årets DM-tävlingar, som är inlagda i vanliga tävlingar, räknas endast smålänningarna in i DM. TU vidarebefordrar reglerna till AH.

Kontrollanter vid kommande DM-tävlingar:

Datum       Tävling/Plats                                                         Kontrollant

5/5              DM o VDM i halvmaraton/ Vimmerby                Tävlingskommittén utser kontrollant

28/5            DM o UDM i stafett 17, 15, 13/ Växjö                 TU

31/5            DM 1500m senior/ Råslätt                                    HJ

10/6            DM oVDM 10 000m/ Oskarshamn                      Carl-Gustav & Katarina Nilsson

15/6            DM dag 1 samt JDM 19, UDM 17,

                   VDM 3000m-, 2000m o 1500m hinder

                   /Eksjö                                                                       Jan Svensson alternativt AH

18-19/6      Stora JDM 19 o UDM 17, 15 och VDM

                   /Oskarshamn                                                          KG & Gösta Gustavsson

22/6            DM, JDM P19, VDM 5000m/ Vätterspelen        Allan Henriksson

13/7            DM dag 2 samt JDM 19 (F19), UDM F/P 17

                   3000m, F/P 15 2000m/ Löttorp                              Ev. KG

30-31/7      DM dag 3/ Villstad                                                Thomas Borglin

 

Friidrott Kalmarsund meddelar arr. av lagtävlingar vilka klasser man ställer upp i.

Mötet uppmärksammade att Götalandsregionen bestämt datumet till 24/9 för 2:a seriematchen i Götalandscupen.

§ 23                 Ungdomskommittén

HB rapporterade från Götalandsmästerskapen inomhus 12-13/3 i Malmö. Småland slutade på en andra plats i distriktskampen efter Skåne och hade många fina toppar. Bra tävlingsarrangemang, logi och mat som ordnats av arrangören hade mer att önska. Relativt högt pris i förhållande till prestandan. Lördagskvällens samlade prisutdelning var också besynnerligt dåligt genomförd. Tråkigt för förväntansfulla ungdomar.

Till GM i Lidköping i september kollas logi- och matalternativ upp för att förhindra tråkiga överraskningar. Med ett attraktivt boende kommer fler föreningar bo på samma ställe vilket gynnar lagkänslan. HB följer upp.

HB har varit i kontakt med Skåne angående 17-årsmatchen i Kristianstad 17/9. Arrangören vill lägga tävlingsstarten tidigt på lördagen vilket gör att avfärden måste ske på fredagskvällen. Kan vara bra med tanke på att vissa aktiva även kommer att tävla på söndagen i lag-DM finalen i Småland.

Nya tävlingsformer för barn och ungdom. Målsättningen är att arrangera tre tävlingar inom distriktet, en i respektive län, enligt de riktlinjer som diskuterades vid regionmötet i Åhus. Konceptet bygger på avdramatisering av tävlingsmomentet, minskad resultatfixering, ej för långa tävlingar på träningstiderna. HB följer upp arbetet med kontaktpersonerna.

§ 24                 Utbildningskommittén

AO meddelade att genomförandet av cirklar är i full gång och ekonomin är under kontroll. Bokningar för ledardagarna är gjorda för 11-12/11 i Värnamo 2005 och 10-11/11 i Kalmar 2006. AO förhandlar vidare med föreläsare till Värnamo.

Kursverksamhet under våren:

Kurs                                                         Datum                Antal deltagare

7-10 år, Karlshamn                                 050212                      17 pers.

10-14 år del 2, J-köping                          050305/06                 16 pers.

14-17 år del 2 (sprint), J-köping            050409/10                 23 pers.

10-14 år del 1, Ljungby                          050416/17                 30 pers.

Unga ledare, Växjö                                 050319/20                 13 pers.

Teknisk ledare-kurs, Växjö                    050423                      19 anm.

Funktionärskurs, kväll                           050420/27              15-18 anm.

Funktionärskurs, J-köping                    050424                       inställd

 

Höstens kurser finns redovisade i kalendern.         

§ 25                 Hemsidan

HJ meddelade att veteransidan numera går att komma åt via SmFIF:s hemsida. Stefan sköter den senare ypperligt.

§ 26                 Anläggningskommittén

I Kalmar pågår en utredning om den tilltänkta ombyggnaden av Fredriksskans och planerna på en ny friidrottsanläggning. Kommunen beslutar i frågan i början av sommaren. Till utomhussäsongens tävlingar görs en budgetrenovering av befintliga banor.

I Lessebo kommun är det sagt att en upprustning av idrottsplatsen i Skruv kan bli aktuell inom några år.

I Habo har friidrottssektionen bildat en egen förening och det planeras för en ny anläggning.

§ 27                 Ekonomiförvaltning

HF förevisade det ekonomiska läget och konstaterade att man följer budget.

§ 28                 Studieresa

Mötet gav HF i uppgift att titta på alternativa resmål till DN-galan 26/7.

§ 29                 Information/kommunikation

HJ meddelade att kalendrarna ska gå ut inom kort.

§ 30a               Statistikkommittén

KG rapporterade att statistiken för inomhussäsongen är under kontroll. I stort sett alla klasser uppdaterade på hemsidan vid tidpunkten för mötet. Det saknas dock fortfarande en statistikförare för klasserna  F14, F15 & F17. KG tar kontakt med tilltänkta kandidater till posten.

§ 30b               Veterankommittén

AH rapporterade att veteransidan, som sköts av Ronny Krönvall, bewhöver material från veteraner som tävlat. Dessa uppmanas att rapportera resultat, bilder m.m. för publicering på hemsidan.

§ 31                 Avslutning

HF avslutade mötet och tackade för visat intresse. Tid och plats för nästa möte bestämdes till 27/6 17:30 hemma hos TU i Växjö.

 

Vid protokollet:                                                             Justeras:

 

……………………………………                                …………………………………

Henrik Björkholm                                                          Hans Fagher