Protokoll fört vid Smålands Friidrottsförbunds SDF-möte (årsmöte) det 52:a, på Ljunga Park Hotel i Sävsjö den 3e mars 2007 kl. 11.00.

SDF-mötets öppnande.
Ordf. Hans Fagher hälsade välkommen till det 52:a SDF-mötet och förklarade det samma öppnat.

Parentation. Under året har tre stora ledare för alltid lämnat vår krets: Gösta Eklöf, Huskvarna, hedersledamöt. Han har mer än 50 år i friidrottens tjänst. Mats Svensson, Alvesta f.d. styrelseledamot med fem år i styrelsen och 16 år som revisor-suppleant i förbundet. Han var vid sitt frånfälle revisor i Götalandsregionen. Bertil Ericsson, Oskarshamn, styrelseledamot i förbundet, den första styrelsen 1955 -till och med 1965. Mer går att läsa om dessa trotjänare i verksamhetsberättelsen.
En tyst minut hölls till deras minne.

Prisutdelning förättades av Hans Fagher och Zanne Bogeman. Listan över pristagarna bilägges som bilaga A till protokollet.

§ 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd
Uppropet förättades av undertecknad. Deltagarlistan följer med protokollet som bilaga B.

§ 2. Fastställande av föredragningslista för mötet
Föredragningslistan godkändes och fastställdes av mötet.

§ 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
Kanslisten Herbert Jobäcker informerade att: Kallelse har gått ut till samtliga föreningar per brev och på internet en månad innan mötet. Samt genom styrelseprotokoll. Mötet förklarades behörigen utlyst.

§ 4. Val av ordförande för mötet
Valberedningens ordf. Thomas Borglin presenterade valberedningens förslag: Börje Larsson, Värnamo som ordförande för mötet. Börje Larsson valdes enhälligt som ordförande för årsmötet.

§ 5. Val av sekreterare för mötet
Valberedningen föreslog undertecknad till mötessekreterare. Undertecknad valdes till sekreterare för mötet.

§ 6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordf. justera mötets protokoll, samt val av två rösträknare
Till att justera dagens protokoll valdes: Arnold Gustavsson, Värnamo och Ronny Krönvall, Värnamo. Dessa utsågs även till rösträknare.

§ 7. a) Behandling av verksamhets & förvaltningsberättelsen sida för sida med plats för ev. kommentarer och rättelser.
Mats Ydman, Mullsjö FK reagerade för att klubbens namn ej fanns med i berättelsen över de klubbar som har 0 röster. Herbert Jobäcker svarade på denna kommentar med att Mullsjö inte tillhörde klubbarna i Småland men hade rätt att ställa upp i DM. Han lovade att undersöka om man kunde ändra på detta i fortsättningen. Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.

§ 7. b) Förvaltningsberättelsen
Kassören Hans Fagher kommenterade förvaltningsberättelse-bokslutet, som utvisade en förlust för året med 6.251:51.
Mötet godkände redovisningen.

§ 7. c) Revisorernas berättelse
Ingen av revisorerna var närvarande så deras berättelse upplästes av mötesordf. Börje Larsson.
Revisionsberättelsen godkändes av mötet.

§ 8. Fastställande av balans- och resultaträkningar, samt beslut med anledning av årets vinst eller förlust
Mötet godkände balans- och resultaträkningen. Årets förlust beslöts överföras i ny räkning.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning
Den avgående styrelsen jämte kassören beviljades full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§ 10. Behandling av verksamhetsplan, förslag, motioner och budget för innevarande verksamhetsår

a) Verksamhetsplan

Tävlingskommittén
TÄK:s AnnLis Hellsten tog upp frågan om de DM, som ej fått klart med någon arrangör: LAG-DM den 2 sep, LAG-UDM den 29 sep, samt UDM 14,13,12 den 11-12 aug. En lång diskussion följde utan att man fick klart någon arrangör. Orsaken var bl.a. kollision med centrala tävl. som SM. Tävl.kommittén fick uppdraget att försöka lösa dessa problem så fort som möjligt.

Utbildningskommittén
Orf. Arne Olsson presenterade resultatet från utbildningen under våren och hösten 2006. Förslag för utbildningen för 2007 presenterades också. Han berättade att Handslagspengar i nuvarande form försvinner 207-06-30. Nya Handslagspengar kommer, men hur dessa skall fördelas vet vi ej i skrivande stund. Kursplanen bilägges protokollet som bilaga C.

Statistikkommittén
Ordf. Kettie Gustavsson redogjorde dagsläget beträffande hennes ansvarsområde. Hon har inte fått någon ny statistikförare till sin hjälp utan får ta samtliga åldersklasser.
Anders Görnvall har gjort ett datorprogram där han plockar ut resulstatlistorna och lägger in dem på nätet. Kettie sköter backupkontrollen av smålandsrekorden tillsammans med Bo Björkholm och Stefan Holst. Redigering kommer Kettie att ha kvar. 100-bästalistan är uppdaterad med hela 2006 års resultat.

Ungdomskommittén
Ordf. Zanne Bogeman började med att uppmärksamma Götalandsmästerskapen för 13-14 åringar i Växjö den 10-11 mars. Det har kommit in bra med anmälningar och smålandsledare blir Mikael Johansson och Christer Persson.
Zanne fortsatte med att prata om lägerverksamheten, skall vi fortsätta med den? I somras försökte vi med Gislavedslägret för 13-14 åringar, men det kom in bara 4 anmälda.
Jonny Karlsson, Sävsjö ville att vi ej ger upp. Anders Nykvist, Tranås höll med om att vi skall fortsätta. Mats Ydman, Mullsjö tyckte att man skall lägga läger i början av augusti innan skolorna börjar. Ann Axelsson fyllde på: ”Boka tidigt”. Håkan Widlund, Växjö: ”Bra förslag att lägga läger på hösten”. Herbert Jobäcker påpekade att läger styrs av Smålands Idrottsförbund. Man måste kontakta DF först. Arne Olsson: ”Prova med att lägga läger på Öland”. Zanne tyckte att vi kan avvakta. Hon berättade vidare att Daniel Berglin på Svenska Friidrottsförbundet har föreslagit att vi provar med en s.k. ”Idrottsmix”, dvs. ordnar ett läger där man inbjuder in Orienterare, simmare att tillsammans med friidtrottare köra en kurs. Lämpliga åldersklasser: 15-18 år. Jonny Karlsson, Sävsjö trodde att det skulle vara mycket utvecklande.

När det gäller Nordeamästerskapen, dvs GM utomhus i Malmö den 15-16 september måste vi ha kvalgränser istället för 8-bästa per gren. Hans Fagher menade att det kommer att bli ett rättvist system.

En distriktsmatch för 17-åringar skall genomföras den 24 juni i Holbeak, Danmark. Matchen står mellan Sjaelland-Skåne-Småland. Zanne berättade att ett 30-tal ungdomar åker över den 23 juni. Man hoppas på en trevlig helg för ungdomarna.

Vidare berättade Zanne att Christer Persson kommer att lämna ungdomskommittén. Kanske även Henrik Björkholm. Ny i kommittén blir Martina Johansson från Halland.

Veterankommittén
Ordf. Ronny Krönvall redogjorde för kommittens arbete och berättade att man haft 3 sammanträden under året. Senast denna dag den 3 mars -07. För att få in fler veteraner att tävla har Ronny skickat ut kallelse till ett 90-tal veteraner. Vidare berättade han att han tillsammans med Sven-Eric Martinsson besökt Svenska FIF:s Veterankonferens.
Resultaten från Veterancupen finns på nätet. Kommittén vill även få tillfälle att tävla i kastmångkamp. Eksjö Södra IK skall den 27 augusti arrangera SM i kastmångkamp. Önskvärt är att man då även lägger in DM i denna gren.

Anläggningskommittén
Ordf. Tommy Ursby berättade att han är inbjuden till Nybro för att besiktiga deras nya inomhusbeläggning på sina banor.
Västerviks IF håller på att få en ny idrottsansläggning med nya banor i år. Invigning skall bli 2008.
Jönköping ser ut at få bra ordning på sina banor med bl.a. ny beläggning. Man får också kastburar, höjdhoppsbädd.
I Oskarshamn jobbar man med att få en ny kastarena.
Skruv kommer att få ny beläggning direkt efter Marknadsspelen. IFK Växjö får en ny längdhoppsbana. Habo får allvädersbanor. Stig-Roland Johansson berättade att Skillingaryd skall få en 60m-bana samt en bana för längd och tresteg.
Jönköping behöver en ny kastbur inomhus enligt Ingrid Bjelm. Högby IF kommer att få ny beläggning på sina banor, som är från 1989.
Även Alvesta arbear medsin arena. De banorna är från slutet av 1980-talet. Mötet godkände kommittéernas redovisning.

§ 10. b) Styrelsens förslag.
Inga förslag för dagen.

§ 10. c) Motioner
Inga motioner hade inkommit.

§ 10. d) Budgeten
Kassören Hans Fagher presenterade förvantningsbudgeten för 2007. Han pekade på att han räknar med en vinst på 9000:- nästa årsbokslut. Årsmötet godkände budgetförslaget.

§ 11. Fastställande av årsavgift till förbundet
Styrelsen föreslog att genom kassören och ordf. Hans Fagher att årsavgiften skall vara oförändrad 2007. Årsmötet beslöt om orförändrad årsavgift.

§ 12. Val av ordf. tillika styrelsens ordförande i SDF-styrelsen för en tid av 1 år. Mandattiden utgår för Hans Fagher.
Valberedningens ordf. Thomas Borglin föreslog omval av Hans Fagher. Hans förklarade att han har ont om tid p.g.a. att han är egenföretagare, men godtog att han väljs om.
Hans Fagher omvaldes enhälligt till ordf. för 1 år i Smålands Friidrottsförbund.

§ 13. Val av erfordeligt antal ledamöter för en tid av 2 år. Mandattiden utgår för AnnLis Hellsten, Oskarshamn, Andes Andersson, Skeppshult och Ove Davidsson, Alvesta.
Samtliga de tre avgående ledamöter ovan omvaldes för två år av mötet.

§ 14. Val av 1 revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkneskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av 1 år. Mandattiden utgår för Anders Öhling, Nässjö och Mats Svensson, Alvesta. Den senare avled i slutet av föregående år.
Mötet omvalde Anders Öhling, Nässjö som revisor för en tid av 1 år. Till personlig suppleant för honom nyvaldes för 1 år Kent Ekenmo, Nässjö.

§ 15. Val av ordf. och två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år. (Mandattiden utgår för Thomas Borglin, Värnamo, Ingrid Bjelm, Jönköping och Henrik Björkholm, Kalmar).
Samtliga avgående ledamöter ovan omvaldes i valberedningen.

§ 16. Beslut om val av ombud till SF-mötet och erforderliga suppleanter
Årsmötet delegerade till styrelsen att utse ombuden till SF-mötet den 24-25 mars i Eskilstuna.

§ 17. Beslut om val av ombud till DF-mötet och erforderligt antal suppleanter
Årsmötet delegerade till styrelsen att utse ombuden till Smålands Idrottsförbunds årsmöte (DF-möte) i Växjö den 14 april.

Därmed hade hela föredragningslistan behandlats och mötesordf. Börje Larsson tackade mötet för förtroendet att fått leda detta årsmöte. Han önskade den nya styrelsen lycka till med 2007 och förklarade årsmötet avslutat. Han överlämnade därpå klubban till den omvalde ordf. Hans Fagher. Hans tackade för förtroendet att ha blivit omvald. Därpå gjorde han som han traditionellt brukar, överlämnade en present till mötesordföranden Börje Larsson och undertecknad mötessekreterare.

Vid protokollet, dag som ovan.

Ove Davidsson, Mötessekreterare
Börje Larsson, Mötesordförande
Arnold Gustavsson, Protokolljusterare
Ronny Krönvall, Protokolljusterare


Bilaga A: Prisutdelning vid SDF-mötet 3/3 -07

Smålands Friidrottsförbund:

Speciella plaketten:
nr 100: Christer Freij, O-hamns SK (mångårigt ledar o tränararbete inom sin förening)
nr 101: Evert Kvist, Alvesta FI (mångårigt ledar o tränararbete inom sin förening)
nr 102: Dan-Filip Lundberg, Ljungby FIK (mångårigt ledararbete inom sin förening)
nr 102: Anders Nykvist, Tranås AIF FI (mångårigt ledararbete inom sin förening)
nr 102: Arne Palmborg, Oskarshamns SK (mångårigt ledararbete inom sin förening)
nr 102: Christer Persson, Högby IF (mångårigt ledararbete inom sin förening)

Standar
nr 103: Niclas Wiberg, FIK Kalmarsund (för SM-seger, ISM 7-kamp 2005)
nr 104: Mats Granström, Eksjö Södra IK (för SM-seger, 10.000m 2006)

Eric Walls vandringspris till bästa DM-förening 2006: IFK Växjö

Rune Ohlssons vandringspris till bästa kastarflicka 2006: Anna Wessman, IFK Växjö

Villstad-Egons vandringspris vid Veteran-Cupen 2006: Växjö LK

Vandringspriser vid Senior-DM:
Fabbe Biörks ”Sprinterpokalen”, män: John Lundvik, IFK Växjö
Villstad-Vanjas ”Sprinterpokalen”, kvinnor: Rebecca Ericsson, Södra Vi IF
Wärnamo SK:s kastpokal, män: Christian Hermansson, IK Sisu
Dito, kvinnor: Marie Barenfeld, IFK Växjö

Skillingaryds vandringspris vid 5.000m + 10.000m, män: Jonas Andersson, Högby IF
Växjö LK:s vandringspris vid hel + halvmarathon, män: Håkan Sjöö, Växjö LK
Dito, kvinnor: Ingen fullföljande under året.

Diplom vid poängjakten 2006: Alvesta FI, IK Hakarpspojkarna, Hovslätts IK, Högby IF,
Lekeryd-Svarttorp SK, IK Sisu, Södra Vi IF, Tranås AIF, Wärnamo SK.

DM i Castorama 2006:
Män: 1. Robert Melin, Bottnaryds IF; 2. Stefan Kvist, Alvesta FI; 3. Mikael Johansson, IK Sisu.
Kvinnor: 1. Rebecca Kvist, Alvesta FI; 2. Rebecka Karlsson, Alvesta FI; 3. Martina Nilsson, Habo FIF -04.
Lagtävling: 1. Tranås AIF FIF; 2. Villstads GIF; 3. Lekeryd-Svarttorp SK.


Bilaga B – Deltagarlista
Smålands FIFs SDF-möte i Sävsjö 3 mars 2007

Anm. En del av föreningsdeltagarna representerar samtidigt arbetskommittéer etc. I förbundet. Märkta med *

Anmälda föreningsombud Antal
röster
Alvesta FI Pamitha Davidsson 1
Bottnaryds IF Göran Holst 1
FIK Färjestaden Katarina Söderbäck 1
Gnosjö FK Inga Lundberg 1
Hovslätts IK Ingrid Bjelm*, Ann Axelsson 2
Högby IF Carl-Gustaf Nilsson, Christer Persson* 2
Kalmar SK Eliasabeth Gardmar-Karlsson 1
FIK Färjestaden Suzanne Wiberg 2
Lekeryd-Svartt. Allan Henriksson* 1
IK Sisu Christian Hermansson, Fredrik Lundqvist 2
Oskarshamns SK Rune Bladh, Sandy Bengtsson, Mikael Johansson* 2
Skillingaryds FK Stig-Roland Johansson 1
Skruvs IF Tommy Stodell 1
IFK Sävsjö Jonny Karlsson, Thomas Karlberg 1
Tranås AIF FI Anders Nykvist, Christer Lidén 2
Wärnamo SK Arnold Gustavsson, Hans Fagher*, Börje Larsson,
Ronny Krönvall*, Eskil Ljunggren*, Thomas Borglin*
1
IFK Växjö Håkan Widlund 2
Växjö LK Hans Karlsson, Håkan Sjöö 1
Mullsjö FIK Mats Ydman (Föreningen tillhör Väster-götlands FIF,
men har sanktion att deltaga i SmFIFs DM)
0

Styrelsen, ledamöter, hedersledamöter etc:
AnnLis Hellsten
Arne Olsson
Zanne Bogeman
Ove Davidsson
Tommy Ursby
Kettie Gustavsson
Ingvar Lundberg
Herbert Jobäcker

Föreningar = 19
Personer = 39


Bilaga C – Kursplan

Kurser våren 2006
060114 7-10 år Västervik 19 deltagare
060304 7-10 år Eksjö 28 -”-
060318-19 10-14 år I Växjö 34 -”-
060325-26 10-14 år II Växjö 18 -”-
060401-02 10-14 år II, hopp Jönköping 12 -”-
060401-02 Unga ledare Växjö 17 -”-
060408 7-10 år Lessebo 12 -”-
060422 7-10 år Villstad 12 -”-
060429 Funk.kurs II Kalmar 17 -”-
       
Kurser hösten 2006
061007-08 10-14 år II Växjö 32 deltagare
061014-15 14-17 år II-sprint/M/L Växjö 29 -”-, 11 M/L
061021-22 10-14 år I Växjö 28 -”-
061028 7-10 år Jönköping 14 -”-
061110 Ledardag Kalmar 40 -”-, 2 fr SvFIF
061111 Reg.konferens Kalmar 46 -”-, 5 Blek.
4 Skåne, 5 SvFIF
061110-11 Unga ledare Kalmar 13 -”-, 2 fr SvFIF
061118-19 10-14 år II Kalmar 13 -”-
061125 7-10 år Karlshamn 12 -”-
061125 Starter/eltid Växjö 20 -”-, 6 starters
061231 Studiecirklar 4.035 studietimmar -  
       
Utbildning våren 2007
070203 Funktionärskurs steg II Växjö 9 deltagare
070317-18 Ungd. tränarkurs 10-14 år del I Växjö 15 -”-
070318 Barnledarutbildning 7-10 år Växjö 24 -”-
070323-24 Unga ledare 15-16år uppåt 25år Karlshamn  
070324-25 Ungd. tränarkurs 10-14 år del II Växjö  
070421-22 Ungd. trän.kurs 14-17 år del II, sprint Karlshamn  
070428-29 Ungd. tränarkurs 10-14 år del I Jönköping  
070429 Funktionärskurs steg II Tranås  
070502 Funktionärskurs steg II Karlshamn  
       
Utbildningar hösten 2007
071013-14 Ungd. tränarkurs 14-17 år del II, kast Växjö  
071020-21 Ungd. tränarkurs 10-14 år del II Jönköping  
071117-18 Ungd. tränarkurs 14-17 år del II, hopp Växjö  

Hösten ser lite tunn ut, men vi vet av erfarenhet att under resans gång tillkommer ytterligare kurser...