Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

TILLBAKA

STYRELSEMÖTE 2006-02-17

 

Plats: Hotell Hulingen, Hultsfred

Närvarande: Hans Fagher, Arne Olsson, Ove Davidsson, Anders Andersson, Herbert Jobäcker, Anders Andersson, Zanne Bogeman, Kettie Gustavsson, Tommy Ursby, Kjell Krönvall. AnnLis Hellsten och Henrik Björkholm anländer nästa dag.

 

§   1        Mötets öppnande samt godkännande av dagordning

Ordf Hans Fagher hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen godkändes. § 10 och 11, Tävlingskommittén resp Ungdomskommittén beslöts att behandlas nästa dag eftersom AnnLis och Henrik ej var närvarande.

§ 2            Protokollsjustering

Föregående mötes protokoll justerades och lades till handlingarna. Telefonsammanträdets protokoll justeras nästa gång.

§ 3            Skrivelser

Herbert Jobäcker rapporterade om inkomna skrivelser:

- Från Svenska FIF, bestraffningsärende rörande en person i Friskis&Svettis, Jönköping för otillåtna preparat.

- Utmärkelse till Arne Olsson, som i samband med Smålandsidrottens årsmöte skall tilldelas förtjänsttecknet i guld.

- Herbert hade ansökt om förtjänsttecknet för 15 års förbundsarbete till Arne Olsson, Ove Davidsson, Hans Fagher och Tommy Ursby. Smålands IF har avslagit ansökan med anledning av att de andra redan fått förtjänsttecknet i guld.

- Tidsskriften "Smålandsidrotten" har kommit ut. Denna fördelades till mötesdeltagarna.

- Tack-kort hade kommit från Ingrid Bjelm för uppvaktningen med blommor på hennes födelsedag.

- Brev har kommit från Anders Holmberg, IFK Växjö. Han har meddelat att hela styrelsen har bytts ut. Man skall arbeta på att komma igång igen som vanligt.

- Herbert visade julkort som inkommit till kansliet.

- Hans Fagher har fått en skrivelse från SFIF, där man omtalar att man är på gång att ändra sin logotype, som man presenterade. Mötet röstade för den gamla loggan och att den skall behållas.

- En hälsning hade kommit från Bengt Thaung, som nu lever i Australien. Mötet beslöt att man skall sända en verksamhetsberättelse till honom. Hans Fagher skall göra detta.

- Tack-kort har kommit från familjen Carlius med anledning av att Smålands FIF hedrat Torsten vid hans begravning. Torsten Carlius avled under sin resa till Kina, 66 år gammal.

- Energikampen. Denna tävlingsform för 15 år och yngre är man positiv till, så den kommer att fortsätta i år.

§ 4            Inbjudningar

- En inbjudan har inkommit från Skånes FIF till deras 70-årsjubileum, som skall äga rum i Höör den 18 mars mellan kl 10.30--15.30  på Stiftsgården. Anmälan om deltagande skall göras senast den 5 mars. Mötet beslöt att uppvakta med blommor och ett stipendium om 1000,- till bästa ungdom 2006. Hans Fagher föreslog undertecknad med fru som representant vid detta jubileum. Mötet beslöt enligt Hans förslag. Undertecknad skall undersöka möjligheten att åka dit.

- En inbjudan har också kommit till SFIF:s förbundsmöte i Sollentuna den 25--26 mars.

- Inbjudan från Smålandsidrotten till FaR ledarutbildning i Jönköping. FaR = Fysisk aktivitet på recept.

- Inbjudan till Förbundsdomarutbildning.

- Inbjudan till Smålands Idrottsförbunds årsmöte den 8 april i Jönköping.

- Inbjudan från Götalandsregionen i Friidrotts mästerskap inomhus i Ryahallen, Borås den 11-12 mars.

§ 5            Rapporter

Hans Fagher rapporterade en del från SFIF:s kansli. Inomhus-VM skall äga rum i Moskva den 10--12 mars.

§ 6            Svenska FIF

Se ovan: Inomhus-VM 10--12 mars.

§ 7            FC Växjö: Ingela Nilsson

Ingela var ej närvarande. Hans Fagher meddelade att FC erhållit 10000,- från Blekinge FIF. SFIF har skänkt 5000,- till ungdomsledare 2006. Landskapsmatchen Skåne-Småland-Själland skall äga rum den 25 juni. Man har också plander med en landskapsmatch för 19--22 år. Här skall flera distrikt deltaga: Västergötland - Småland - Skåne - Själland - Göteborg - Oslo. Matchen är tänkt att gå i Oslo. Västergötland jobbar med detta.

§ 8            Projekt - Ledarkonferens 11--12 nov 2005

Ledardagarna den 11--12 november diskuterades. Arne Olsson påpekade att många hoppade av konferensen redan efter de första timmarna på fredag kväll, utan att ha meddelat att de ej tänkte fullfölja hela konferensen. Deltagarna fredag kväll var 43 till antalet medan antalet till lördagen sjunkit till högst 35 st. Hans Fagher menade: "Vi har nytta av att ha dessa träffar, det kommer ofta fler vid dem än till årsmötena". Mötet beslöt att vi skall fortsätta med ledardagarna. Arne Olsson vädjade: "Hjälp mig att skaffa föredragshållare".

§ 9            Projekt - Höstens regionmöten

Kurt Högberg vid SFIF vill att man skall fortsätta med gemensamma regionträffar med Småland - Skåne - Blekinge. Vi diskuterade en stund för och emot, men enades till slut att gå med på gemensam regionträff även i år.

§ 10 och § 11 ajournerades till den 18:e då Tävlingskommitténs och Ungdomskommitténs ordförande ej var närvarande förrän nästa dag.

§ 12            Utbildningskommittén

Arne Olsson, ordf rapporterade: När det gäller kurserna som genomfördes 2005 kan man läsa om dessa i verksamhetsberättelsen som nyligen kommit ut. Kurserna som är planerade under 2006, titta på Sm FIF:s hemsida. Arne meddelar också att ekonomin är under kontroll. Han var bekymrad över att antalet studietimmar har minskat de senaste åren. År 2003 var antalet 4300 timmar, 2004 3700 timmar och 2005 2700 timmar. Glädjande är att FC Växjö kan skryta med att vara det bästa FC:et i Sverige. Arne vädjade till föreningarna: "Tag tillfället att söka Handslagspengar till ungdomsutbildningen!".

§ 13            Hemsidan - Smålands Friidrott

Här kunde man konstatera att denna fungerar perfekt. Vi säger TACK, STEFAN!

§ 14            Anläggningskommittén

Ordf Tommy Ursby rapporterade att Ljungby har budgeterat för nya banor. Västervik håller på att få nya banor. Skruv får förmodligen banorna omlagda redan i sommar. Hovslätts IK har kontaktat kommunen att projektera nya banor. Habo FIF-04 har informerat att kommunen jobbar med nya banor.

§ 15            Statistikkommittén

Ordf Kettie Gustavsson redogjorde för sitt och Gösta Gustavssons arbete med statistiken. Hon tryckte hårt på att Gösta gör ett jättejobb med sin forskning bland gamla resultatlistor. Aktuella 100-bästa och 50-bästa listor går bra att beställa från henne. Man har också tagit fram en skrift som innehåller alla Terräng-DM från 1909 till i fjol. Kettie efterlyser fler statistikförare. Klubbarna bör skicka in sina resultatlistor till förbundet efter säsongens slut i november. Kettie har bra grepp om statistiken. Det uppstod en het debatt när det gäller statistiken för 10-åringar. Zanne Bogeman ville nämligen att man skall ta bort denna. Hon tyckte att man pressar barnen, det är för tidigt. Hon ville att man inte tar in den statistiken på nätet. Kettie ville emellertid ha denna statistiken kvar. Den som sköter statistiken för denna åldersgrupp är Göran Graberg. Han kommer att lägga av om man tar bort den. Hans Fagher skall ta ett samtal med Göran angående detta. Bestämdes att i dagsläget inte ändra på något.

§ 16            Veterankommittén

Ordf Ronny Krönvall berättade att man i kommittén träffas två gånger per år. Han berättade vidare att veterancupen för 2006 är klar. Veteran-DM för 2006 är bestämda när det gäller följande: SK Graal arrangerar DM och VDM i terräng, Storebro SC tar Halvmarathon, Kalmar arrangerar 5000m, Oskarshamn arrangerar 10000m och Högby IF blir arrangör av Marathon. Beträffande datum, se tävlingsprogrammet.

§ 17            Finanskommittén

Kassören Hans Fagher rapporterade att bokslutet är klar, budgeten lagd. Deklarationen för 2005 är gjord och skall sändas in senast den 31 mars. Vinsten för 2005 blev 175179,92.

§ 18            Körschema årsmötet 18 februari

Årsmötesrutinerna genomgicks. En motion har inkommit, något för sent från SK Graal. I motionen vill SK Graal att man vid DM i terränglöpning återinför Mini-DM för åldersgruppen 10- och 11 åringar. LM infördes för att det blev långa resor och dagar för 10--11 åringar i friidrott. När det gäller terräng så är det inte så många klasser och hela tävlingen är avgjord på 4 timmar. Styrelsen beslöt tillstyrka motionen.

§ 19            Information/Kommunikation

Kan vi förbättra något? SFIF:s styrelsemöten efterlyses på hemsidan. Beslöts att hans Fagher skall kontakta SFIF angående detta ärende.

§ 20            KP Herbert Jobäcker

Diskuterades verksamhetsberättelsen. Beslöts att några skall korrekturläsa denna innan man trycker den. När det gäller kalendern och annonser i den beslöts att skriva till annonsören och höra om de skall vara med.

§ 21            Övriga frågor

Diskuterades valberedning. Ledamoten i valberedningen Tommy Ursby berättade att man har läget under kontroll. Mötet ajournerades Kl 22.20. Beslöts att återupptas nästa morgon Kl 9.00.

Styrelsemötet återupptas Kl 9.00 2006-02-18.

§ 10            Tävlingskommittén

Ord AnnLis Hellsten kompletterade tävlingsprogrammet med tävlingsdatum och arrangörer. Det som saknas är arrangör till Lag-DM. Rapporter från kontrollanter vid genomförda tävlingar:

- DM/VDM i Marathon den 15/10-05 med Växjö LK som arrangör. Tommy Ursby rapporterade att arrangemanget fungerat bra som vanligt.

- IDM M/K, IJDM 19 och IUDM 17 i Växjö den 7-8/1. AnnLis meddelade att C-G Nilsson varit kontrollant och rapporterat att allt fungerat mycket bra.

- Stora IDM i Karlskrona den 14-15/1 med KA 2 som arrangör. Carl-Gustaf Nilsson var kontrollant dag 1 och Christer Persson dag 2. Deras rapport var att man hade inget att klaga på.

- IUDM 15/14/13/12 800m, 1000m, Tresteg och Stav gick den 21/1 med IFK Växjö som arrangör. Tommy Ursby rapporterade att allt fungerade bra.

Utsågs kontrollanter vid kommande DM-tävlingar:

- IVDM 800m och 3000m den 17--19/2 med KA 2 som arrangör. Kontrollant blir Carl-Gustaf Nilsson eller Sandy Bengtsson.

- IUDM 15/14/13/12 i Växjö den 25/2. Tommy Ursby blir kontrollant.

- Den 22/4 vid DM/VDM och UDM i terräng med SK Graal som arrangör blir Gösta Johansson, Ljungby kontrollant.

§ 11            Ungdomskommittén

Ordf Henrik Björkholm började med att rapportera att det inte blir någon landskapsmatch i Danmark för 19--20 åringar. Zanne Bogeman håller på att planera för IGM för 13- och 14-åringar i Borås den 11--12 mars. Hon kommer att skicka inbjudan till föreningarna. Man får logi på hårt underlag. Priset är 300,-/person. Då får man mat, logi och tröja. Det blir aktiviteter på Högskolan.

§ 22            Mötet avslutas

Beslöts att nästa möte skall äga rum i Växjö den 12 april Kl 17.00. Ordf Hans Fagher förklarade styrelsemötet avslutat Kl 10.30.

Vid protokollet dag som ovan                                                Justeras

 

Ove Davidsson                                                                        Hans Fagher
protokollssekreterare                                                              Ordförande