Startsida

  Organisation

  Föreningar

  Tävlingar

  Statistik

  Rekord

  Priser

  Utmärkelser

  Arkiv

  Historik

  Gästbok

  Länkar

 

SMÅLANDS

FRIIDROTTSFÖRBUND 

TILLBAKA

SDF-MÖTE (ÅRSMÖTE) NR 51 2006-02-18

 

Plats: Hotell Hulingen, Hultsfred

Förbundsordföranden Hans Fagher hälsade välkommen till det 51:a årsmötet.

Han började med att till Arne Olsson överlämna en födelsedagsgåva. Arne har nyligen fyllt 70 år. Hans fortsatte med att blicka tillbaka på året som gått och pekade på de utmärkta prestationer som våra friidrottare utfört. Carolina Klüfts VM-seger i Helsingfors bla, Johanna Nilsson, Högby IF har också gjort en utmärkt prestation som tagit brons vid EM i terräng.

Ungdomstävlingarna är många och välskötta i vårt distrikt. FC:et under ledning av Cai Bolö och Ingela Nilsson har tillsammans med Arne Olsson genererat stora slantar till förbundet genom utbildning och övriga projekt.

Statistikkommittén under ledning av Kettie Gustavsson är ett gäng som utöver årsstatistiken även producerar mycken annan historisk statistik. Hemsidan håller Stefan Carlsson alltid aktuell. Ledarbristen är evig men vi håller undan rätt hyfsat genom en stor ungdomstränar-utbildning. Distriktsorganisationen fungerar bra men alltför mycket ligger på allt för få personer. Vi behöver en föryngring, fler grovjobbare.

Ekonomin är bra. Dock bör fler klubbar betala sitt bidrag till FC:et.

Parentation hölls över följande under året avlidna friidrottsledare: Margareta Holm Taberg, Gösta Sandberg Västerås (fd Jönköping), Alvar Asplund Rosersberg och Borgholm, Kjell Jansson Växjö och Algot Pettersson Växjö.

Hans förklarade därmed SDF-mötet öppnat.

Prisutdelning förrättades av hans Fagher och Zanne Bogeman. Listan över pristagare bilägges protokollet som Bilaga B

§   1        Upprop av ombud, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd

Uppropet förrättades av undertecknad. Deltagarlistan bilägges protokollet som Bilaga A.

§ 2            Fastställande av föredragningslista för mötet

Föredragningslistan godkändes och fastställdes av mötet.

§ 3            Fråga om mötets behöriga utlysande

Årsmötet har utlysts genom kallelse och genom förbundets årsberättelse, som utsänts till alla föreningar. Mötet förklarades behörigen utlyst.

§ 4            Val av ordförande för mötet

Valberedningen föreslog Börje Larsson, Värnamo till ordförande för SDF-mötet. Börje Larsson valdes enhälligt till ordförande för mötet.

§ 5            Val av sekreterare för mötet

Valberedningen föreslog undertecknad Ove Davidsson till mötessekreterare. Undertecknad valdes till sekreterare för SDF-mötet.

§ 6            Val av två protokollsjusterare att jämte mötesordföranden justera mötets
                  protokoll samt val av två rösträknare

Till protokollsjusterare valdes Mats Ydman, Mullsjö och Ingrid Bjelm, Taberg.

§ 7            Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser för det senaste
                  verksamhetsåret

a) Verksamhetsberättelse

Berättelsen genomgicks sida för sida med plats för eventuella kommentarer och rättelser. Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.

b) Förvaltningsberättelse

Hans Fagher kommenterade det ekonomiska bokslutet som visades på en overhead. Han kunde peka på en vinst för verksamhetsåret på: 175179,92. Mötet godkände redovisningen.

c) Revisorernas berättelse

Ingen av revisorerna var närvarande så deras berättelse lästes upp av mötesordföranden. Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet.

§ 8            Fastställande av balans- och resultaträkningar samt beslut med anledning av
                  årets vinst eller förlust

Mötet godkände balans- och resultaträkningen. Årets vinst beslöts överföras i ny räkning.

§ 9            Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsens förvaltning

Den avgående styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§ 10            Behandling av verksamhetsplan, förslag, motioner och budget för innevarande
                    verksamhetsår

a) Verksamhetsplan

Tävlingskommittén
AnnLis Hellsten presenterade tävlingsprogrammet för 2006. I stort sett var programmet klart förutom att Lag-DM finalen saknar arrangör. Henrik Björkholm åtog sig att undersöka om man i Kalmar kan ta detta arrangemang, då förutsatt att man även skall arrangera DM M/K på 400m häck och 3000m hinder. Veteran-DM delas upp på tre dagar, se tävlingsprogram. Angående Lag-UDM 15/13/11 den 3 juni hade Ingrid Bjelm en vädjan från Ann Axelsson om att detta datum var svårt. Inga beslut togs i denna fråga. Se vidare i tävlingsprogrammet.

Statistikkommittén
Kettie Gustavsson rapporterade att man i kommittén jobbar vidare. Man önskar dock att om någon är intresserad att hjälpa till, så hör av er. Hon meddelade att Smålands-Bästa finns att hämta eller beställa från henne. Man har även 100-bästa och 50-bästa klara. Ett häfte över alla genomförda terräng-DM genom åren från 1909 med alla klasser finns att beställa. Till sist uppmanade hon: "Skicka in resultatlistor och var noga med att skriva rätt ålder". Applåd följde.

Ungdomskommittén
Henrik Björkholm rapporterade. Närmast på programmet är Götalandsmästerskapen inomhus för 13 och 14 år i Borås den 11--12 mars. De åtta bästa per gren är kvalificerade. Till sommaren planeras ett läger tillsammans med Smålandsidrotten: Den 28 juni--2 juli. Distriktsmatchen 19--20 år blir inget av.

Utbildningskommittén
Arne Olsson ansvarar för denna kommitté och rapporterade. Kurserna genomförda 2005 finns att läsa om i Verksamhetsberättelsen. En rolig poäng från en av kurserna i Växjö. Ingela Nilsson fick reda på att OS-mästaren i tiokamp, Erkki Nool var i stan. Hon fick kontakt med honom, som kom till hennes kurs och instruerade ungdomarna i höjd och stav. Arne är oroad för att studietimmarna minskar. År 2003 var dessas antal 4300. År 2004 var de 3700, för år 2005 nere i 2700 timmar. Vid aktiviteter som klubbarna ordnar, var noga med att rapportera in namnen på deltagarna och skicka in till SISU så får ni pengar. Nämnas kan att FC Växjö ligger 1:a i Sverige bland alla FC som är sju till antalet. Handslagspengar finns till och med 2007. Därefter kommer sannolikt någon annan form av pengar att få. Kurserna som skall genomföras enligt planerna finns att ta del av på Smålands FIF:s hemsida, gäller kurser 2006. Arne fick även han en applåd.

Anläggningskommittén
Tommy Ursby, ordförande i denna kommitté rapporterade. En ny inomhushall kommer eventuellt snart i västra delen av distriktet. Västervik kommer att få nya banor 2007. Ljungby kommer också snart att få nya banor. Hovslätt är också på gång mot något nytt.

Veterankommittén
Ordf Ronny Krönvall rapporterade. Veterancupen är klar. Kommer ut på veteransidan på Smålands FIF:s hemsida.

b) Styrelsens förslag

För dagen inga förslag. Hans Fagher tycker att styrelsen har bra sammanträden och bra löpande kontakter med de olika kommittéerna och styrelsens ledamöter så allt fungerar.

c) Motioner

En motion hade inkommit från SK Graal, Strömsnäsbruk. Den hade kommit in några dagar för sent varför mötet fick frågan om den skulle godkännas. Mötet godkände motionen som sådan. Motionen handlade om att återinföra Mini-DM för 11/10-åringar när det gäller DM i terränglöpning. Styrelsen hade vid sammanträdet före årsmötet godkänt och tillstyrkt motionen. Årsmötet antog motionen och godkände densamma.

d) Budget

Hans Fagher presenterade budgeten för 2006. Årsmötet godkände budgetförslaget.

§ 11            Fastställande av årsavgift till förbundet

Hans Fagher meddelade att styrelsen föreslagit oförändrad årsavgift. Fler klubbar bör betala in avgiften till FC. Mötet beslöt att årsavgiften skall vara oförändrad.

§ 12            Val av ordförande tillika styrelsens ordförande i SDF-styrelsen för en tid av
                     1 år (Mandattiden utgår för Hans Fagher, Värnamo)

Valberedningen föreslog omval av Hans Fagher som ordförande tillika i SDF-styrelsen för en tid av ett år. Årsmötet omvalde Hans Fagher som ordförande i Smålands FIF för en tid av ett år. Med acklamation.

§ 13            Val av erforderligt antal ledamöter för en tid av 2 år (Mandattiden utgår för
                     Henrik Björkholm, Kalmar, Zanne Bogeman, Nässjö och Arne Olsson,
                     Hovmantorp)

Valberedningen föreslog omval av Zanne Bogeman och Arne Olsson samt nyval av Tommy Ursby, Växjö för en tid av två år. Henrik Björkholm hade avsagt sig omval. Nämnda Zanne Bogeman, Arne Olsson och Tommy Ursby valdes på två år.

Valberedningen framlade rekommendationer till ordförande i de olika kommittéerna, som styrelsen senare skall välja. Nedan följer kommittéerna med namnen på ordförandena:

Tävlingskommittén: AnnLis Hellsten, Oskarshamn
Statistikkommittén: Kettie Gustavsson, Skruv
Ungdomskommittén: Zanne Bogeman, Nässjö
Utbildningskommittén: Arne Olsson, Hovmantorp
Anläggningskommittén: Tommy Ursby, Växjö
Veterankommittén: Ronny Krönvall, Värnamo

§ 14            Val av en revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet,
                     räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av 1 år. (Mandattiden
                     utgår för Anders Öhling, Nässjö och Mats Svensson, Alvesta)

Valberedningen föreslog omval på ovannämnda. Mötet gick på förslaget och Anders Öhling och Mats Svensson omvaldes.

§ 15            Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år
                     (Mandattiden utgår för Thomas Borglin, Värnamo, Ingrid Bjelm, Taberg
                     och TommyUrsby, Växjö)

Valberedningen hade här inga förslag utan mötesordföranden efterlyste förslag från mötesdeltagarna. Från mötesdeltagarna kom förslag på omval av Thomas Borglin och Ingrid Bjelm, då de ej avsagt sig omval. Årsmötet omvalde dessa i valberedningen för en tid av ett år. Tommy Ursby var nu invald i styrelsen och kom ej i fråga. Ett förslag inkom på Henrik Björkholm, Kalmar. Årsmötet valde Henrik som ny ledamot i valberedningen för en tid av ett år. Thomas Borglin valdes som ordförande fortsatt.

§ 16            Beslut om val av ombud till SF-mötet och erforderligt antal suppleanter

Årsmötet delegerade till styrelsen att utse ombuden till SF-mötet den 25--26 mars i Stockholm.

§ 17            Beslut om val av ombud till DF-mötet och erforderligt antal suppleanter

Årsmötet delegerade till styrelsen att utse ombuden till DF-mötet i Jönköping den 8 april.

Därmed hade hela föredragningslistan behandlats och mötesordföranden Börje Larsson tackade mötet för förtroendet att fått leda detta årsmöte. Han önskade den nya styrelsen lycka till med 2006. Han förklarade årsmötet avslutat och överlämnade klubban till styrelsens omvalde ordförande Hans Fagher, som tackade för förtroendet. Hans Fagher överlämnade, som han brukar, en present till både ordföranden och sekreteraren för årsmötet.

Hans Fagher överlämnade Smålands FIF:s standar till den avgående ledamoten Henrik Björkholm, Kalmar samt tackade honom för den tid han suttit i styrelsen.

Vid protokollet, dag som ovan                                            Justerat

 

Ove Davidsson                                                                      Börje Larsson
mötessekreterare                                                                    mötesordförande

 

Mats Ydman                                                                            Ingrid Bjelm
protokollsjusterare                                                                  protokollsjusterare

 

BILAGA A

Deltagarlista
Smålands Friidrottsförbunds SDF-möte i Hultsfred 18 februari 2006

Anm: En del av deltagarna representerar samtidigt arbetskommittéer etc i förbundet, märkta med *

Föreningsombud

Föreningsombud     Antal röster
Alvesta FI Pamitha Davidsson   1
Bottnaryds IF Göran Holst Christer Svensson 1
FIK Färjestaden Suzanne Wiberg Katarina Söderbäck 2
Hovslätts IK Ingrid Bjelm*   2
Hultsfreda LK Ingmar Adolfsson   1
Lekeryd-Svarttorp SK Allan Henriksson*   1
Ljungby FIK Sylve Wiik Gösta Johansson 1
Målilla-Mörlunda SK Reino Thapper   2
Oskarshamns SK Tobias Bladh Mikael Johansson 2
IK Sisu Peter Fritz   2
Skruvs IF Tommy Stodell   1
Storebro SC Inge Ekström   1
Wärnamo SK Arnold Gustavsson Börje Larsson  
  Eskil Ljunggren Ronny Krönvall* 1
Växjö LK Hans Karlsson Christer Svensson 1
Mullsjö FIK Mats Ydman   0

Mullsjö FIK har ingen rösträtt. Föreningen tillhör Västergötlands FIF, men har sanktion att deltaga i Smålands DM-tävlingar.

Styrelsen, kommittéer, hedersledamöter etc.

Hans Fagher*
AnnLis Hellsten*
Arne Olsson*
Henrik Björkholm*
Zanne Bogeman*
Anders Andersson
Ove Davidsson*
Tommy Ursby*
Kettie Gustavsson*
Eskil Ljunggren*
Ronny Krönvall*
Börje Larsson
Herbert Jobäcker*

Föreningar = 15

Personer = 33

BILAGA B

PRISUTDELNING VID SDF-MÖTET DEN 18/2 2006

Svenska Friidrottsförbundet
Silvermedalj nr 589: Kettie Gustavsson, Smålands FIF och Skruvs IF
Förtjänstmärke: Gösta Johansson, Ljungby FIF
Förtjänstdiplom: Gösta Johansson, Ljungby IF

Smålands Idrottsförbund
Förtjänstmedalj i silver: Tommy Ursby, Smålands FIF och IFK Växjö

Smålands Friidrottsförbund

Speciella plaketten nr 92 Gaspar Balogh, Värnamo (mångårigt tränararbete inom sin förening)
  nr 93 Roger Didrick, Eksjö Södra IK (mångårigt ledar- och tränararbete inom sin förening)
  nr 94 Peter Fritz, IK Sisu (mångårigt ledararbete inom sin förening)
  nr 95 Roland Gustafsson, Eksjö Södra IK (mångårigt ledararbete inom sin förening)
  nr 96 Ingela Nilsson, IFK Växjö (mångårigt ledar- och tränararbete inom sin förening)
  nr 97 Gun Rothén, Villstads GIF (mångårigt ledararbete inom sin förening)
  nr 98 Jan Sandberg, IFK Växjö (mångårigt ledararbete inom sin förening)
  nr 99 Johanna Nilsson, Högby IF (aktiva insatser vid int. och nat. tävlingar)
Standar nr 101 Henrik Björkholm, Smålands FIF och Kalmar SK (som avgående styrelseledamot)

Eric Walls vandringspris till bästa DM-förening 2005: IFK Växjö
Rune Ohlssons vandringspris till bästa kastarflicka 2005. Mikaela Wieslander, IFK Växjö
Villstads-Egons vandringspris vid veterancupen 2005: Oskarshamns SK

Vandringspris vid Senior-DM
Fabbe Biörcks sprinterpokal, män: Camilio Karlström, Högby IF
Villstad-Vanjas srinterpokla, kvinnor: Natalie Lundborg, IK Sisu
Wärnamo SK:s kastpokal, män: Mikael Johansson, IK Sisu
Wärnamo SK:s kastpokal, kvinnor: Rebecka Karlsson, Alvesta FI
Skillingaryds FK:s pris vid 5000m+10000m: Christer Ryman, Skillingaryds FK
Växjö LK:s pris vid hel+halvmarathon, män: Per Hammaräng-Grip, Skillingaryds FK
Växjö LK:s pris vid hel+halvmarathon, kvinnor: Ingela Kopanen, Målilla-Mörlunda SKI

Diplom vid poängjakten: Habo FIF-04, IK Hakarpspojkarna, Hovslätts IK, Högby IF, Lekeryd-Svarttorp SK, Oskarshamns SK, IK Sisu, Södra Vi IF, Tranås AIF

Diplom för insats vid Smålands seger vid GM 14/13 utomhus: Eksjö Södra IK, Glasrikets RC, FIK Färjestaden, Habo FIF-04, IK Hakarpspojkarna, IK Hinden, Hovslätts IK, Högby IF, Kalmar SK, Lekeryd-Svarttorp SK, Ljungby FIK, Oskarshamns SK, IK Sisu, Stensjöns IF, Södra Vi IF, Tranås AIF, Villstads GIF, Wärnamo SK, IFK Växjö

DM i Castorama 2005
Män: 1. Per Wisme, IFK Växjö 2. Erik Svensson, IFK Växjö 3. Stefan Fredriksson, Södra Vi IF
Kvinnor: 1. Rebecka Kvist, Alvesta FI 2. Rebecka Karlsson, Alvesta FI 3. Eleanor Knowles, Habo FIF-04
Lag: 1. IK Sisu 2. Villstads GIF 3. Lekeryd-Svarttorp SK